Samlad Bild Av Jordarna 2023

Trädgårdsspanarna 2023 – torvfri jord i jämförelse med torvbaserad

Fritidsodlare köper stora mängder jordprodukter baserade på torv. Enligt branschorganisationen Svensk Torv gick ca 1,2 miljoner kubikmeter odlingstorv år 2020 till fritidsodlarna. Hemträdgårdens trädgårdsspanare har i år jämfört torvfri jord med en torvbaserad, från samma jordleverantör. Resultatet blir ett kanske eller ett eventuellt för den torvfria jorden.

Medlemsförmån - ta del av den inspelade presentationen! Alla medlemmar har möjlighet att ta del av presentationen av trädgårdsspaningen, där trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman guidar oss genom resultatet. Logga in på medlemssidorna. Till presentationen här 

Så genomfördes trädgårdsspaningen

I spaningen ingick påsjord från Weibulls (tillverkare Econova), Rölunda och Hasselfors. Totalt antogs 118 till spaningen, tyvärr kunde inte alla delta, till stor del på grund av uteblivna jordleveranser. Totalt gjordes 109 spaningar varav 39 gjordes i Weibulls jord, 32 i Rölundas och 38 i Hasselfors.

Spanarna fick 40 liter av respektive jord direkt från jordleverantörerna. Spanarna i sin tur hade åtagit sig att odla likvärdiga plantor i kruka under samma odlingsförhållanden i vardera jord. Växterna skulle skötas på bästa sätt med vatten och näring utifrån växternas behov och den egna odlingserfarenheten. Uppgiften var att lyckas så bra som möjligt med båda, men samtidigt notera skillnader i skötsel och växternas utveckling. Som jämförelse kunde en tredje planta i valfri jord blandning ingå i spaningen. Man kunde odla såväl prydnads- som nyttoväxter. Tomat har varit absolut vanligast.

Spanarna har under säsongen jämfört plantutvecklingen i krukodling mellan tre jordtillverkares torvfria respektive torvbaserade jordar. I starten skulle plantorna vara likvärdiga. I spaningen ingick påsjordar från Weibulls, Rölunda och Hasselfors.

De olika jordarna som testades

 

WEIBULLS PLANTERINGSJORD

Weibulls torvfria planteringsjord består enligt varudeklarationen av fibermull, barkmull, trädgårdskompost, naturgödsel, hönsgödsel och mineraler från stenmjöl. Ledningstalet som indikerar innehåll av närsalter, ligger förhållandevis högt liksom pH-värdet, som är basiskt.

Den torvbaserade planteringsjorden innehåller förutom torv även barkmull, stenmjöl, kalkstensmjöl och konstgödsel med mikronäringsämnen. Ledningstalet är här lite lägre än hos den torvfria jorden och pH-värdet neutralt. Båda planteringsjordarna är rekommenderade för växter utomhus och näringsinnehållet är väl presenterat.

VATTENBEHOVET FÖR PLANTORNA upplevs som rätt likvärdigt hos merparten av de 39 spanarna som testade Weibulls jord men ca 30 procent har märkt olikheter, mer i början av säsongen. Plantorna i den torvfria jorden har haft större vattenbehov även om några noterat det motsatta. Angående näring så är tendensen den samma, de flesta spanare har gett samma mängd näring eller ingen alls till båda plantorna, men en femtedel av spanarna har gett mer näring till plantan i torvfri jord. I slutet av säsongen blev behovet mer lika.

Angående plantornas tillväxt så var skillnaden störst i början till fördel för den torvbaserade jorden, men under säsongens gång blir skillnaderna mindre och drygt en tredjedel av spanarna bedömer att tillväxten varit likvärdig för respektive planta i slutet av spaningen. Någon säger att de borde förstått tidigare att ge mer näring till plantorna i den torvfria jorden, så hade utveckling blivit bättre.

Angående plantornas bladfärg var skillnaderna större i början till den torvbaserade jordens fördel men i slutet av säsongen bedömde över hälften av spanarna att plantornas bladfärg var likvärdig. Gällande blom- och fruktsättning så är förhållande mellan plantorna likvärdigt för ca 60 procent av spanarna men ca 40 procent har fått större utdelning och ibland betydligt större skörd från plantan som växte i torvbaserad jord.

Endast en spanare har noterat det motsatta, men har då testat torvfri jord i större omfattning och då noterat att alla krukor med torvfri jord ger mer tomater oavsett sort. Sammantaget vinner den torvbaserade över den torvfria i spaningsresultatet. Spanare poängterar att fortsatt produktutveckling behövs för att Weibulls torvfria jord ska bli bättre.

Spaningstomaterna hos Helen Hector var Bärnsten (bilden) och ’Sub-Artic Plenty’. Plantorna i den torvbaserade jorden (till höger) från Weibulls utvecklades snabbare och gav snabbare skörd men i slutändan blev skörden ändå rätt jämförbar. Foto: Helen Hector

Potatisplantan i Weibulls torvfria jord till vänster utvecklades något svagare hos Camilla Dahl. Vid skörd gav den 6 stora potatisar och 14 små, den torvbaserades 10 stora och 12 små. FOTO: Camilla Dahl

Tre plantor av den rikgivande körsbärstomaten "Wippersnapper’ i från vänster torvfri, i mitten torvbaserad jord från Weibulls samt egen bokashijord hos Alice Duvström. De två senare plantorna, här tyngda av sin stora skörd, hann ge riklig skörd, men inte den i torvfri jord. FOTO: Alice Duvström

RÖLUNDAS PLANTERINGSJORD

Rölundas torvfria planteringsjord är enligt innehållsförteckningen baserad på bark, kompost och skogsråvara och naturgödsel enligt kategori 2, vilket för en lekman kan vara svårt att veta vad det betyder. Här finns en varning om att jorden kan innehålla pyralider och att man ska undvika att odla växter som tomater eller chili i den. Någon spanare avstod att delta i spaningen på grund av denna varning. Tre spanare noterade möjliga pyralidskador på sina plantor och fler kan ha drabbats.

Den torvbaserade, naturgödslade planteringsjorden innehåller förutom torv, sand och stenmjöl, bark, kalk och naturgödsel i form av hönsgödsel med tillsats av kalimagnesia. Ledningstalet motsvarar den torvfria jordens och även pH-värdet är svagt surt. Rölunda rekommenderar dessa båda jordar främst för utomhusbruk. Önskvärt vore ett mer detaljerat näringsinnehåll angivet på påsarna.

VATTENBEHOVET HOS PLANTORNA var för hälften av de 32 spanarna som testade Rölundas jordar olika i början av spaningen för att bli mer jämbördigt mot slutet, då endast en femtedel av spanarna upplevde olikheter i vattenbehovet. Flertalet av dessa har behövt vattna den torvfria mer och många poängterar att vattnet rann rakt genom den torvfria jorden. Men några av spanarna har noterat det motsatta, och fått vattna den torvbaserade mer och en spanare med automatbevattning påpekar att mindre mängd behövdes för den torvfria jorden. Näringsgivorna har i stort sett varit likvärdiga för de båda jordarna under hela spaningen, endast en spanare har gett den torvfria mer näring.

Angående planttillväxten så har den upplevts jämbördig för hälften av spanarna och den andra hälften har noterat olikheter men åt båda hållen för de olika jordarna. I slutet av spaningen är det plantan i den torvbaserade som växt bäst. En spanare som odlat olika växter i jordarna noterade att utfallet varierade beroende på växt. Bladfärgen har upplevts likvärdig av två tredjedelar av spanarna och bland dem som noterat olikheter är det den torvbaserade jorden som drar det längsta strået även om en har fått bättre färg på plantan i den torvfria jorden.

Angående blom- och fruktutveckling upplever hälften av spanarna att den varit likvärdig mellan plantorna medan den andra hälften sett olikheter och speciellt i slutet av spaningen är det flest som ser att den torvbaserade plantan gett mest. Några har fått bäst plantor med den torvfria jorden, för växter som pelargon och dahlia. Olika växter har gett lite olika svar. Sammantaget är bedömningen mellan Rölundas båda jordtyper det jämnaste och den torvfria har gett nästan lika bra resultat som den torvbaserade. Men pyraliderna måste bort!

Trädgårdsspanarna 2023 Rölunda jord

Tre tomater ’Sungold’ hos Bengt Engström, odlade i Rölundas torvfria jord till vänster, sedan torvbaserade och till höger annan yrkesjord med tillsatt ko- och hönsgödsel.

Den egna blandningen gav bäst utdelning följt av den torvbaserade och slutligen den torvfria med bekräftad pyralidskada, men utveckling mellan plantorna var förhållandevis jämn. Foto: Bengt Engström

Chilipepparplantor Jalapeño i torv och torvfri jord från Rölunda hos Ylva Ardö. Den torvbaserade (till vänster) har friskare färg men skörden blev jämförbar. Misstänkt pyralidskada på den torvfria plantan, men det har inte påverkat alltför mycket. Foto: Ylva Ardö

HASSELFORS JORD

Från Hasselfors fick alla spanare inte samma typ av torvfri jord, den ena var en torvfri plantjord och den andra en torvfri konstgödslad blomjord. Den torvfria blomjorden, som flest fick, är baserad på skogsfiber, grönkompost, bark, biokompost och tilläggsgödslad med kalksalpeter. Den rekommenderas även för krukväxter inomhus. Ledningstalet är normalt och pH-värdet neutralt. Man hade gärna sett en mer detaljerad förteckning över näringsinnehållet.

Den torvbaserade var en naturgödslad planteringsjord som förutom torv innehöll sand och stenmjöl, bark, kalk och naturgödsel i form av hönsgödsel från konventionella gårdar och kalimagnesia. Ledningstalet var högre än i den torvfria jorden och pH-värdet svagt surt. Här finns näringsinnehållet angett och jorden rekommenderas till ekologisk grönsaksodling av plantor både i kruka och på friland.

I BÖRJAN VAR VATTENBEHOVET mer olikt men även i slutet av spaningen upplevde 40 procent av spanarna att det var så. Av dessa gav hälften mer vatten till den torvfria jorden och den andra hälften till den torvbaserade, så mer bevattning har gått åt båda hållen. Mer likvärdigt har näringsbehovet mellan jordarna varit och det är den torvfria jorden som getts mer när behovet upplevts olika.

Mellan spanarplantorna har tillväxten varit mer olika än lika, störst i början på säsongen, men närmare 70 procent av spanarna bedömde tillväxten olika i slutet på säsongen. Bättre har den torvbaserade plantan växt, även om två spanare noterat det motsatta. Även bladfärgen var mer olika i början för att senare under säsongen vara olika för hälften av spanarna och även här till den torvbaserades stora fördel.

Även blom- och fruktbildning har varit mer olik än lik för de båda jordarna och den torvbaserade plantan har gett bäst utdelning men undantag finns hos två spanare. Några av spanarna har fått väldigt nedslående resultat på båda jordtyperna men framför allt på den torvfria jorden och plantorna har knappt växt för flera spanare. Här finns stor förbättringspotential och viktigt är att komposteringsprocessen är klar innan materialet används. Värmeutveckling i jorden och dåliga rötter har noterats av några spanare.

Aubergin i Hasselfors torvbaserad till vänster och torvfri till höger hos Jessica Johansson som konstaterade att det torvfria jorden skulle behövt tilläggsnäring från början, plantan utvecklades sedan sämre under hela spaningen. Men hon kommer fortsätta med torvfri jord och inte med torvbaserad. Det gäller att den torvfria blir vanligare i handeln och att man lär sig hantera den tycker hon. Foto: Jessica Johansson

Hos Kalle Hårding utvecklades tomaten i Hasselfors torvfria jord, till höger, mycket sämre och kom aldrig i kapp. Foto: Kalle Hårding

Chilipeppar ’Cayenne Long Slim’ utvecklades bättre i torvjord från Hasselfors (höger) hos Maria Fritch. Plantan i torvfritt tog sig först när hon började gödsla den extra. Foto: Maria Fritch

 

Tänker ni fortsätta använda torvfri köpejord?

Alla spanare fick den frågan. Mest positiva till torvfri jord är Rölundas spanare, ett mellanläge intar Weibulls spanare och mest tveksamma är Hasselfors spanare. Se diagram 1. Ser man till alla spaningar, oberoende av jordtillverkare, och jämför hur spanarna ställer sig till fortsatt användning av både torvfri och torvbaserad jord fördelar sig svaren jämt. Störst är gruppen om ca 45 procent som ännu inte vet och säger kanske till båda jordarna. De som bestämt sig för torvfri jord är knappt 30 procent och drygt 30 procent väljertorvbaserad. Nej till torvfri jord säger dryga 26 procent och nej till torvbaserad knappt 24 procent, se diagram 2.

Man kan säga att det står och väger. Varför man föredrar den ena eller den andra typen har olika orsaker för spanarna. Kanske blev spaningsutfallet inte så bra som man trodde och den torvfria jorden en besvikelse.

Diagram 1. Kommer du fortsätta använda torvfri jord? Svaren procentuellt fördelade på respektive jordleverantör.

 

Diagram 2. Kommer du fortsätta använda torvfri respektive torvbaserad jord? Procentuell fördelning bland alla 109 spaningar.

Många nämner även att den torvfria jorden är betydligt tyngre att hantera och fortfarande svår att få tag på och förhållandevis dyr. Odlingsfördelarna övervägde för den torvbaserade, men det är ju den jord man känner till bättre och vet hur den fungerar. I en annan typ av jord med annan struktur och innehåll får vara mer observant i sina skötselåtgärder.

Och en jord som verkar torr på ytan kan fortfarande vara våt även om de flesta upplevde att den torvfria hade svårt att hålla vatten och behövdes vattnas mera. Symptom på näringsbrist verkar vara vanligt förekommande och speciellt initialt för den torvfria jorden. Varför kan man undra? Jordarna är ju gödslade och analyserade men näringen verkar vara svårt bunden och är kompostmaterialet inte färdigbrunnet blir det problem.

Sedan reagerar olika grödor olika och vi har även olika målsättning med våra odlingar. Viktigast är kanske inte den finaste, frodigaste plantan utan snarare den utdelning den ändå ger.

Torvfritt blir ett medvetet miljöval för många. Många av spanarna nämner torvens kända odlingsfördelar som att hålla vatten och näring men miljömässigt nämns framför allt att man inte vill att torv ska brytas och användas för den skadliga inverkan på miljö och klimat den har.

Att det går att odla i en torvfri välbalanserad jord vet man om man bott i Storbritannien, som en av spanarna påpekade, som där odlat i torvfri jord under flera år.

EN TREDJE PLANTA MED ANNAT SUBSTRAT

Knappt hälften av spanarna hade med en tredje planta i spaningen. Man har använt allt från blandning av de två jordarna man fick, inblandning av befintlig trädgårdsjord, annan köpt plantjord, kompostjord från såväl trädgårds- som lövkompost men även från varmkompost och många nämner bokashijord. Egen eller inköpt naturgödsel i form av ko-, häst- och hönsgödsel har använts. Och även aska, urin, blodmjöl och konstgödsel kan ha tillsatts. Många nämner även biokol och gammal sparad jord som ingredienser i den tredje krukan.

Av dessa 52 spanare har ca 60 procent fått bättre eller likvärdigt resultat jämfört med de båda spanarplantorna och ytterligare ca 35 procent bättre i jämförelse med den torvfria jorden, resterande 5 procent har fått sämre resultat än med båda spanarplantorna. Man har kunnat blanda till egen jord på ett bra sätt. Och kan vi minska på köpt jord överhuvudtaget är miljön en vinnare.

Att det går att odla i en torvfri välbalanserad jord vet man om man bott i Storbritannien, som en av spanarna påpekade, som där odlat i torvfri jord under flera år.

Summering av trädgårdsspaningen

Att ersätta torven med sina kända och bra odlingsegenskaper är en utmaning för tillverkarna. Men målsättning finns att fasa ut torven för miljöns och klimatets skull och i stället basera jordprodukter på cirkulära material. Men man brottas med problem som tillgång, tyngd och renhet hos dessa produkter. Att få en ”ny” jordprodukt som håller jämn standard genom hela produktionen och även hos slutkonsument är inte så lätt, det är jordtillverkarna de första att erkänna. Vilket vår spaning även till stora delar kan bekräfta. Produktutveckling behövs.

Vår uppgift blir att lära oss odla i torvfri jord, köpt men framför allt egen, och minska onödig användning av torv och själva minska odlingens miljöbelastning. Min pappa bad mig lämna tillbaka den första jordsäck jag köpte. Det var för 40 år sedan med motiveringen att jord, det har vi i potatislandet!