Zonkartan 3

Foto: Cecile Vedemil/Unsplash

Hur avgörs en växts härdighet?

Växter har olika härdighet. Det handlar om hur de klarar av att överleva vintern från en säsong till en annan. Detta fungerar olika för vedartade växter, så som träd och buskar, mot hur t ex perenner eller annueller hanterar säsongens växlingar. Zonkartan gäller för vedartade växter och här beskrivs hur man kan avgöra odlingszonen för dessa.

Växters ursprung spelar in i härdigheten

En växts ursprung och genetiska egenskaper har stor betydelse för hur den kommer att växa och övervintra. Det är därför det är så viktigt att välja växter som är anpassade till klimatet där man bor. En björk med ursprung nere i Europa eller till och med i södra Sverige, kommer inte att utvecklas bra i norr, eller omvänt, en nordlig björk växer dåligt i söder – även om det är precis samma art.

Härdig är lika med tålig för temperaturskillnader

Att en växt är härdig kan uttryckas som att den tål kraftiga och snabba temperaturförändringar, men också att den klarar mycket låga temperaturer under långa perioder. Vissa växter tål utan problem åtskilliga minusgrader, men kan ändå uppvisa frostskador när våren kommer. De har vaknat till liv under en tillfällig värmebölja och helt enkelt trott att våren är här. Då är de mycket köldkänsliga och tål inte en efterföljande kall period. Slånaronia, korallkornell och häckoxbär är exempel på egentligen härdiga växter som fått frostskador under sådana förhållanden på senare år. Vintrar med omväxlande kalla och varma perioder, som det ofta är i vissa delar av landet, är för en del växter alltså svårare än mycket kalla men stabila vintrar.

Även tuffa växter är känsliga

Städsegröna växter, t.ex. idegran och rododendron, kan ibland drabbas av tjältorka med partier av bruna barr eller blad. Det sker när vårsolen börjar skina samtidigt som marken är tjälad. Växterna börjar avdunsta vatten men kan inte kompensera med vattenupptag eftersom marken är frusen. Skadorna blir värst i soliga och blåsiga lägen.

Växternas vinterförberedelser

När sommaren går mot höst börjar träd och buskar förbereda sig för vintern, man säger att de invintrar eller avmognar. Därefter är de i vila. Förberedelserna styrs av temperatur och dagslängd. För att växten ska invintra bra måste den avsluta sin tillväxt i tid. Därav kommer rekommendationen att inte gödsla fleråriga växter med kväve senare än juli, annars får de en signal att växa vidare. Att tillföra fosfor och kalium under senare delen av juli kan däremot förbättra övervintringen.

Genom att plantera känsliga växter i ett varmare och väldränerat läge och dra ner på vattningen från mitten av augusti påskyndas växtavslutning och växtens härdningsförlopp ytterligare. Hög sommarvärme och låg nederbörd under hösten är också gynnsamt för invintring.

Hitta din odlingszon i den digitala zonkartan!