Zonkartan

Så utläser du zonkartan och hittar din odlingszon

Det är viktigt att förstå hur zonkartan fungerar och hur du ska tolka din odlingszon. Detta för att välja rätt växter för rätt plats och slippa ledsamma inköp. Skapa bästa möjliga förutsättningar för dina rara plantor, så att de överlever våra vintrar.

Att läsa zonkartan

Det är viktigt att förstå att zonkartan är en grov indelning av landet i zoner med olika förutsättning för odling. Från zon 1, den del av landet med de gynnsammaste odlingsförutsättningarna, till zon 8, där mycket lite egentlig odling försiggår. Zonkartan utgår ifrån flera faktorer som påverkar odlingsklimatet på en plats. Förutom isotermermiska faktorer (meterologisk term för en linje som sammanbinder punkter med samma temperatur), räknas vegetationsperiodens längd (antal dagar med lägst plus tre grader som medeltemperatur) ska vägas in. I södra Skåne är vegetationsperioden nästan dubbelt så lång som i nordligaste Norrland. En annan viktig faktor är frostfrekvensen under vår, respektive höst. Växters rotsystem är inte lika köldtåligt som de ovanjordiska delarna. Därför betyder ett isolerande snötäcke mycket för känsligare växters överlevnad.

Sjöar, berg, dalar och tätbebyggelse avspeglas i zonerna

I de länsvisa, mer detaljerade zonkartorna, ser man tydligt hur olika företeelser i landskapet, som sjöar, dalgångar och berg påverkar odlingsförutsättningarna. Men även de detaljerade zonkartorna är förhållandevis grova. Odlingsplatser i tätbebyggda områden har som regel gynnsammare odlingsklimat än de på landsbygden inom samma zon. På landsbygden är det främst de stora vegetationsytorna, som kyler ner och sänker temperaturen och lätt orsakar tidig frost under vår och höst. I tätorten ackumuleras värme i markbeläggningar och byggnader, dels höjer de värmesumman, och dels fungerar de som värmemagasin under natten. Ett bra mikroklimat påverkar också tidigt flygande pollinatörer.

Även luftfuktigheten påverkar odlingszonen

Ett kriterium som inte beaktas i zonkartan är luftfuktigheten. Den har stor betydelse för städsegröna växters utveckling och överlevnad. I områden med högre luftfuktighet, som exempelvis utmed kuster
och vid de större sjöarna, överlever t ex murgröna som klätterväxt högt upp på väggar, klippor och trädstammar. I motsvarande zoner i inre Svealand, överlever den endast som marktäckare, på grund av torrare luft.

Platsens odlingsklimat

Mikroklimatet för den enskilda växten påverkas av en mängd faktorer, t ex solinstrålning, väderstreck, vind, marklutning, jordtyp och markfuktighet. Även föremål i den nära omgivningen, som större stenblock, bergpartier, husfasader, hårdgjorda markytor, vattenmagasin (dammar, pooler) och större gräsytor har påverkan. I normala bomiljöer gynnas oftast odlingsförutsättningarna av mikroklimatet. Det gäller att dra fördel av bra odlingsförhållandena och förbättra de dåliga. Skillnaden kan vara så stor som en zon. Men vad som är positivt för en art kan vara negativt för en annan. De enskilda arterna och sorterna har olika egenskaper och anpassningar.

Vilka växter gäller zonkartan?

Zonkartan avser härdigheten för vedartade växter - det vill säga buskar och träd, som har vedlika stammar (som motsats till perenner eller annueller, som har saftstinna stammar och stjälkar, och som vissnar ner efter en säsong). Eftersom vedartade växter står kvar år efter år på samma ställe, måste de klarar både milda som tuffa långa vintrar. Därför har växtodlare och forskare vid Svenska Lantbruksuniversitetet, SLU, under många år provodlat vedartade växter i de olika odlingszonerna, för att testa deras härdighet. Elitplantstationen är en institution som bland annat har tagit fram extra härdiga sorter för svenskt klimat. 

I plantskolorna och hos växtförsäljare kan du se att de flesta har zonangivelser på sina plantor. De anger upp till vilken zon som plantan lämpar sig att klarar även tuffa vintrar. Som du redan läst ovan, så är det en rekommendation. Friska och välskötta plantor på rätt plats klarar sig lättare, och man kan även ge sig på att experimentera. Det går att skapa bättre odlingsförhållanden, ett mikroklimat, och man kan på så sätt "zonknäcka". 
Läs mer om Zonkartan i våra faktablad.

Så gör du för att hitta din odlingszon

Skriv in din adress i vår digitala zonkarta, så kommer din odlingszon upp. Ha den i minne när du planerar din trädgård och letar växter.

BESbswy