FOR är en paraplyorganisation för alla fritidsodlare i Sverige

FOR är en paraplyorganisation för alla fritidsodlare i Sverige. Foto: Gabriel Cattaruzzi/Unsplash

FOR - Fritidsodlingens riksorganisation

FOR är ett samarbetsorgan för rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen organiserar fritidsodlare. Fritidsodlare är alla som odlar i sin trädgård, på koloniområde eller liknande och även hobbyodlare av krukväxter. FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom rådgivning, konsumentbevakning, aktiviteter på trädgårdsmässor och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer.

Vad är FOR?

Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, är ett sam­arbetsorgan för ideella organisa­tioner med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. I FOR arbetar vi aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Vi är en remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag. FOR är i sin tur även medlem i Sveriges Konsumenter.

Organisationen bildades år 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträd­gårdsförbundet och Sällskapet Trädgårds­amatörerna (STA). FOR är nu 20 organisationer med inriktning mot fritidsodling. Därmed är nästan alla rikstäckande ideella föreningar, som huvudsakligen rekryterar fritidsodlare anslutna. Föreningarna har tillsammans över 75 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen.

Varför är arbetet i FOR viktigt?

Vi som fritidsodlare vet redan att odlandet har stor betydelse för vårt välbefinnande. Vetenskapligt har det redan forskats på hur odling har en positiv påverkan på folkhälsa och miljö. Trädgårdskultur spänner över generationer och landsgränser och förenar. På de sätten har odling och trädgård en direkt samhällsnytta.

Med ett ökande trädgårdsintresset behövs även kunskaper om växter, skadegörare och skötsel. Utöver det påverkar många beslut på myndighetsnivå oss fritidsodlare. Det kan exempelvis gälla importtullar, som skatter på handelsgödsel, reglering av bekämpningsmedel och invasiva växter, EUs direktioner beträffande försäljning av frö, Nordisk Genbank och Programmet för Odlad Mångfald.

För att vi fritidsodlare skall kunna vara delaktiga och påverka dessa beslut som rör oss alla behövs en organisation och remissinstans. Som medlem i en trädgårdsförening ansluten till RST, som i sin tur är ansluten till FOR stödjer vi det arbetet.

 

Trädgårdsorganisationer i FOR:

Riksförbundet Svensk Trädgård

Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar, SFKF ("Koloniträdgårdsförbundet")

Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA

Förbundet Organisk Biologisk Odling, FOBO

Föreningen Sesam

Gesneriasterna

Svenska Dahliasällskapet

Svenska Hoya Sällskapet

Svenska Orkidésällskapet

Svenska Pelargonsällskapet

Svenska Rhododendronsällskapet

Svenska Rosensällskapet

Svenska Saintpauliasällskapet

Svenska Örtasällskapet

Sveriges Pomologiska Sällskap

Sällskapet Blomstervännerna

ChiliOdlarna

Svenska Pionsällskapet

Hemmaodlat

Här kan du läsa mer om vad vi gör i FOR, och se aktuella projekt. På hemsida finns även en databas över frågor som besvarats av FOR:s rådgivare - FOR.se.