Stadgar

Riksförbundet Svensk Trädgårds stadgar

Läs och ladda ner Riksförbundet Svensk Trädgårds stadgar som PDF.

Vill du ladda ner Svensk trädgårds stadgar som PDF kan du klicka här. Underst på sidan kan du även ladda ner tips för stadgar för lokala föreningar, samt för läns- och regionföreningar.

STADGAR

1 § ÄNDAMÅL

Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget.
Förbundet ska vara en huvudorganisation för trädgårdsföreningar och deras regionala sammanslutningar, men även finnas för enskilda personer.
Förbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen, verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön, samt främjande av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för samt bevara odlingskunskaperna över generationerna.
Förbundet ska ge stöd och sprida kunskap via rådgivning och utgivning av tidskrifter och andra medier. Utifrån aktuell kunskap och interna utredningar ska Förbundet rikta initiativ till myndigheter, företag och andra organisationer, för att vidareutveckla och förbättra fritidsodlingens villkor i landet.
Förbundet ska även främja samarbetet med alla organisationer och föreningar som verkar för fritidsodlingens utveckling.

2 § MEDLEMSKAP

Medlemmar av Förbundet kan vara
1. Enskild person genom medlemskap i lokal förening eller annan icke ekonomisk förening som verkar för det i § 1 angivna syftet.
För att en förening ska kunna tillhöra Riksförbundet Svensk Trädgård fordras att samtliga medlemmar i föreningen är anslutna till Riksförbundet.
2. Familjemedlem boende på samma adress som medlem enligt mom. 1 och 3. Familjemedlem betalar avgift till Förbundet och registreras. Familjemedlem ingår i beräkningsunderlaget för mandat till fullmäktige men erhåller inte Förbundets tidning.
3. Enskild person som inte är medlem i lokal förening.
4. Studerande som inte är medlem i lokal förening.
5. Rektorsområde inom grundskola samt förskola
6. Hushållningssällskap.
7. Föreningar, andra organisationer och företag.
8. Hedersmedlem. Till hedersmedlem kan, efter förslag av styrelsen, fullmäktige utse person, som gjort Förbundet stora tjänster eller som i övrigt har lagt ner stort ideellt arbete på främjande av fritidsodling.

3 § ÅRSAVGIFT

Årsavgifter inom respektive medlemskategori fastställs av fullmäktige. Förbundets hedersmedlem ska erhålla Förbundets medlemstidning men inte betala årlig avgift.

4 § SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Medlem och/eller förening enligt § 2 har följande skyldigheter:
att betala fastställda avgifter i tid,
att följa gällande stadgar,
att följa av fullmäktige fattade beslut

samt följande rättigheter:
att genom representation styra Förbundets verksamhet
att erhålla Förbundets medlemstidning; detta gäller inte familjemedlem,
att ta del av Förbundets övriga publikationer,
att erhålla rådgivning av Förbundets rådgivare,
att delta i, av Förbundet anordnade aktiviteter,
att i övrigt erhålla förmåner som beslutas av Förbundet

Utträde.
Medlem kan när som helst genom skriftlig anmälan erhålla utträde.
Redan betalda avgifter vid utträde ur Förbundet återbetalas inte.
Den som inte betalat medlemsavgift vid utgången av den av styrelsen beslutade betalningstiden anses ha utträtt.

Uteslutning
Medlem och/eller förening, som uppenbart och avsiktligt motverkar Förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen

5 § ÖVERKLAGANDE

Beslut tagna av lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokalföreningar kan överklagas till RST ’s styrelse inom tre månader. Beslut tagna av förbundsstyrelsen kan överklagas till fullmäktige inom tre månader.

6 § VERKSAMHETSÅR

Förbundets verksamhetsår, tillika räkenskapsår, ska vara kalenderår.

7 § REPRESENTATION

1. Medlemmarna representeras i fullmäktige av ombud utsedda av lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokala föreningar. Styrelsen bör verka för samarbete mellan lokalföreningar. Sådant samarbete kan vara valsamverkan.
2. Förening eller sammanslutning som inte erhåller representation i fullmäktige kan på egen bekostnad skicka observatör till årsmöte. Sådan observatör har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt vid årsmötet.
Förbundskansliet fördelar mandat på föreningar, länsförbund eller föreningar i valsamverkan.
Information om valsamverkan måste ha inkommit till Förbundet senast den 20/1.
Val av representant till fullmäktige enligt mom. 1 och 2 ska rapporteras till förbundskansliet senast sex veckor före utsatt fullmäktige.

8 § FULLMÄKTIGE

1. Fullmäktige, som utgör förbundets högsta beslutande organ, skall ha minst trettioen (31) inbjudna ledamöter. En av dessa ledamöter är reserverad för hushållningssällskapen. För varje påbörjat tusental medlemmar över 30 000 tillkommer en ledamot.

2. Lokalförening, länsförbund, eller annan sammanslutning av lokalföreningar tilldelas mandat till fullmäktige enligt den i Sverige vid allmänna val använda uddatalsmetoden. Ingen lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokalföreningar kan få mer än tre mandat. Medlemstalet den 31 december utgör underlag för mandattilldelningen. För att fullmäktige ska kunna fatta beslut krävs att minst 75 % av ledamöterna närvarar vid mötet.

 

9 § FULLMÄKTIGES MANDATPERIOD

Mandatperioden är för de valda fullmäktigeledamöterna ett år.

10 § FULLMÄKTIGEMÖTE

Ordinarie möte med fullmäktige genomförs varje år före april månads utgång på plats som utses av styrelsen. Skriftlig kallelse till fullmäktigemöte ska ske senast en månad före mötet och åtföljas av ärendelista, verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning där redovisningen ska upprättas enligt god och vedertagen redovisningssed enligt bokföringslagen. Vidare ska förslag till budget, motioner och styrelsens yttranden över dessa, valberedningens förslag, röstlängd och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas, åtfölja kallelsen.

11 § EXTRA FULLMÄKTIGEMÖTE

Extra möte med fullmäktige sammankallas på initiativ av styrelsen eller revisorerna eller då minst hälften av fullmäktigeledamöterna så begär. Efter sådan begäran ska fullmäktigemöte hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse åtföljd av ärendelista och röstlängd ska utsändas senast en månad före mötet. Endast ärenden som föranlett mötet får behandlas.

12 § ORDNINGSFRÅGOR VID FULLMÄKTIGEMÖTE

Fullmäktigemötet öppnas av förbundsordföranden men ska ledas av den som mötet utser.
Mötesordföranden får inte tillhöra styrelsen.
Varje fullmäktigeledamot har en röst. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.
Ledamot av styrelsen har rösträtt i fullmäktige med undantag av fråga om ansvarsfrihet.
Omröstning sker öppet; dock ska, vid val av styrelseledamot, då mer än en kandidat är föreslagen, sluten omröstning ske.
Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, men vid personval ska avgörandet ske genom lottning.
Förbundets tjänstemän har rätt att närvara vid fullmäktigemöte och har yttrande- men inte rösträtt.
Protokoll ska föreligga i justerat skick senast en månad efter avslutat möte. Därefter skickas det omgående ut till ledamöterna. Referat från mötet ska utan dröjsmål införas i Förbundets medlemstidning.

13 § FULLMÄKTIGEÄRENDEN

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärendelista gälla:
1. Mötets öppnande och eventuell parentation.
2. Upprop och fastställande av röstlängd.
3. Fastställande av ärendelista.
4. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för fullmäktigemötet. Ingen av dessa får tillhöra styrelsen.
5. Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.
6. Fråga om mötet har utlysts i stadgad ordning.
7. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Styrelsens arbetsordning.
11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelse, revisorer och valberedningskommitté.
13. Val, i förekommande fall, av förbundsordförande.
14. Val, i förekommande fall, av vice förbundsordförande.
15. Val av styrelseledamöter.
16. Val av revisorer och ersättare.
17. Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna.
18. Behandling av propositioner
19. Behandling av motioner.
20. Behandling av verksamhetsplan och budget.
21. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år och tid för inbetalning.
22. Övriga ärenden

14 § MOTIONER

Medlemmar har rätt att lämna in motion som, för att kunna behandlas av fullmäktigemöte, ska ha inkommit till styrelsen före årsskiftet.

15 § OMKOSTNADER FÖR FULLMÄKTIGEMÖTET

Fullmäktigeledamöternas, revisors, valberednings och föreslagna styrelseledamöters omkostnader ersätts av Riksförbundet enligt av styrelsen upprättat och av fullmäktige fastställt resereglemente.

16 § REGIONMÖTE

Lokala föreningar, länsförbund och sammanslutning av lokalföreningar ska vartannat år beredas tillfälle till informationsmöte med representanter för Riksförbundets styrelse och kansli.

17 § STYRELSEN

Styrelsen är Förbundets förvaltande organ och består av ordförande och 8 ledamöter. Såväl ordförande och vice ordförande som övriga ledamöter väljs av fullmäktige för två år i taget. Vid val bör eftersträvas, att styrelsen kommer att representera Förbundets sammansättning med avseende på medlemskategorier respektive regional fördelning. Vidare bör mandatperioderna fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år och att minst en till två personer utgör nyval. Styrelseledamot kan ej väljas mer än fyra mandat-perioder i följd såvida inte kompetensen i styrelsen äventyras. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid kommande fullmäktigemöte.

18 §

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst fyra gånger årligen.
Kallelse till sammanträde med styrelsen ska vara ledamot tillhanda senast två veckor före sammanträdet och åtföljas av handlingar avseende de ärenden som ska behandlas.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Information från Förbundets/styrelsens verksamhet ska fortlöpande införas i medlemstidningen och/eller via interninformation.

19 §

Styrelsen ska:
1. verkställa fullmäktiges beslut,
2. leda Förbundets verksamhet, samt ansvara för dess ekonomi,
3. föra medlemsregister,
4. teckna Förbundets firma. Styrelsen kan delegera firmateckningen till särskild utsedd person.
5. anställa Förbundets personal och fastställa arbetsinstruktioner och löner för dessa,
6. årligen till fullmäktige lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning,
7. utarbeta förslag till budget,
8. utse ansvarig utgivare och redaktionsråd för Förbundets medlemstidning samt att tillsammans med dem ansvara för tidningen och dess ekonomi.

20 § FÖRBUNDSORDFÖRANDEN

Förbundsordföranden ska se till att beslut fattade av fullmäktige och styrelsen genomförs.
Förbundsordföranden ska också hålla kontakt med myndigheter, anslagsgivare och sponsorer.

21 § REVISORER

Styrelsens förvaltning och Förbundets räkenskaper granskas av två revisorer, varav en auktoriserad. Intern revisor och ersättare utses av fullmäktigemöten på ett år. Auktoriserad revisor utses av styrelsen.

22 § RÄKENSKAPER

Förbundets räkenskaper med verifikationer och bokslut ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

23 § ÄNDRING AV STADGAR

Fullmäktigemötet beslutar om förändringar i Förbundets stadgar. För detta krävs att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen ska minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

24 § UTMÄRKELSER

Styrelsen äger rätt att utdela Förbundets utmärkelser till person, som på ett förtjänstfullt sätt främjat Förbundets syften.

25 § UPPLÖSNING

Fullmäktigemötet beslutar om Förbundets eventuella upplösning. För detta krävs att beslut tagits vid två på varandra följande ordinarie möten. Vid sista behandlingen ska minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan Förbundet trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, ska eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen på läns-/regional och lokal nivå i enlighet med ändamålsparagrafen.

Dessa stadgar har fastställts genom beslut av fullmäktige 2022-04-10.

 

Här kan du få förslag på stadgar för er lokala förening som PDF.

Här finns även tips på normalstadgar för ett läns-/regionförbund, även det som PDF.