Nastuh Abootalebi Ehd8y1znfpk Unsplash (1)

Nästa års fullmäktige, 20-21 april 2024

Nästa års fullmäktige kommer att hållas våren 2024, lördag och söndag den 20-21 april. Under fullmäktige fattas beslut om styrelse, stadgar, versamhetens plan för de kommande två åren samt medlemsavgiften för 2026

Fullmäktige 2024 äger rum 20-21 april. Vi planerar för att det ska bli ett fysiskt möte i Stockholm.
Programmet börjar lördag kl 12.30 med lunch och avslutas ca 12.00 söndag.

Mandat till fullmäktige
Fullmäktige är Riksförbundet Svensk Trädgårds högsta beslutande organ. Efter stadgeändring
beslutat av fullmäktige 2017 och 2018 är även alla registrerade familjemedlemmar fullvärdiga
medlemmar i förbundet och får räknas när mandatfördelningen sker. Enligt våra stadgar är antal
mandat till fullmäktige en delegat per påbörjat tusental i förbundet. Medlemstalet den 31 december
utgör underlag för mandattilldelningen.

I fullmäktige representeras medlemmarna av ombud utsedda av lokalförening, länsförbund eller
annan valsamverkan av lokala föreningar. Urvalet sker genom uddatalsmetoden, samma metod som
används vid allmänna val i Sverige. Högsta antal mandat för lokalförening, länsförbund eller annan
sammanslutning är tre.
Mandat till fullmäktige tilldelas:
a. Enskild förening
b. Sammanslutning av flera föreningar genom valsamarbete
c. Läns- eller regionförbund
Föreningar och valsamverkan

Antalet medlemmar i föreningen har stor betydelse för möjligheten att bli representerade i
fullmäktige. Små föreningar som är angelägna om representation och som saknar läns- eller
regionförbund, har möjlighet att söka valsamverkan med andra föreningar.
Förening eller sammanslutning som inte erhåller representation i fullmäktige kan på egen bekostnad
skicka observatör till årsmöte. Sådan observatör har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt vid
årsmötet.

 

Tiden fram till nästa fullmäktige
November-december 2023

Läns- och regionförbund och föreningar med valsamverkan bör nu förbereda sina föreningar på
valet och utse representanter som kan utnyttja eventuella mandat. Information om valsamverkan
skall enligt våra stadgar inkomma till Förbundet senast 20 januari.

Enskilda föreningar bör snarast undersöka möjlighet till valsamverkan om de inte är stora nog att
själva få ett mandat.

Det är mycket viktigt att Riksförbundets kansli får kännedom om valsamverkan och annat som kan
vara viktigt inför valet. Tänk på att tiden går fort så vänta inte med förberedelserna.

Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 31 december. Motioner mailas till förbundsdirektör
Inger Ekrem, [email protected]

2024
Mandatfördelningen genomförs.

Senast 31 januari: Kansliet meddelar mandatfördelning till alla landets föreningar och länsförbund.
Viktigt! Om ni vill avsäga er ert mandat ska ni meddela förbundsdirektör Inger Ekrem så snart som möjligt efter att ni har fått mandatfördelningen, så att nästa förening i turordningen får möjlighet till mandat.

Kallelsen publiceras i första numret av Hemträdgården 2024.

Senast 26 februari: Anmälan av delegater ska vara kansliet tillhanda. Därefter registreras
delegaterna och en röstlängd upprättas. Anmälan om närvaro på plats eller digitalt meddelas.

Handlingarna till fullmäktige kommer finnas tillgängliga på hemsidan då de skall vara delegaterna tillhanda senast en månad före fullmäktige. Enligt fullmäktigebeslut kommer handlingarna enbart finnas digitalt.

I handlingarna ingår program, ärendelista, verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Dessutom ingår förslag till budget, motioner och styrelsens yttranden över dessa, valberedningens
förslag och röstlängd.

20-21 april
Fullmäktigehelg.
Vi börjar lördagen kl 12.30 och avslutar ca 12.00 söndag