2 bilder
Visa alla bilder

Tillbaka

Trädgårdsföreningen Norduppland

Adress: Valnäs 230 819 61 Skärplinge, Sverige Tierp
Landskap: Uppland

Trädgårdsföreningen Norduppland är en mötesplats för alla trädgårdsintresserade och främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Föreningen har även målsättningen att odlingen ska ske utan gifter och konstgödning och stimulera den biologiska mångfalden. Vi har ingen speciell inriktning utan välkomnar alla som vill odla ätbart eller blommor, träd och buskar.

Föreningen har funnits sedan 2004 och har i dagsläget ca 100 medlemmar. Föreningen bytte namn från Tierps Trädgårdsförening till Trädgårdsföreningen Norduppland 2019. Vi vill dock gärna att flera blir medlemmar för att dela erfarenheter och gemenskap kring odling av olika slag.

Att leva med trädgård är att njuta av blomsterprakten, plocka nyskördade solmogna tomater, gräva upp färsk potatis för att koka och äta med smör.

 

 

Stadgar

 

§ 1 Ändamål
Trädgårdsföreningen Norduppland av riksförbund Svensk Trädgård, Uppsala län, är en ideell organisation
- religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga ekologiska trädgårdsodlingen i Norduppland och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen. Den har sitt säte i Tierp och Älvkarleby kommuner.
§ 2 Verksamhet
Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att
- följa utvecklingen inom fritidsodlingen,
- Väcka intresse och sprida kunskap om odling,
- verka för att verksamhet, i form av kurser och föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till trädgårdsodling, anordnas i kommunerna.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person. Medlem äger rätt att delta i föreningens alla verksamheter och har rösträtt vid sammanträde.
§ 4 Årsavgift
Medlem betalar årsavgift enligt årsmötets beslut. Även avgift för familjemedlem kan beslutas av årsmötet. Avgiften skall betalas senast den 31 januari. Betald avgift är bevis för medlemskapet.
Avgift till Riksförbundet erläggs av föreningen och ingår i medlemsavgiften.
§ 5 Skyldigheter och rättigheter
Medlem har följande skyldigheter:
- att erlägga avgifter enligt § 4
- att följa gällande stadgar
- att följa fattade beslut
samt följande rättigheter:
- Att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
Utträde:
Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.
Uteslutning:
Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal eller regional/länsnivå överklagas till RST:s fullmäktige.
§ 6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.
§ 7 Styrelsen
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter
som årsmötet beslutar.
Såväl ordförande, kassör och övriga ledamöter väljs av årsmötet. Ordförande, kassör och övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år. I övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig själv.
Önskan om utträde ur styrelsen skall meddelas valberedningen senast 31 december.
Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Styrelsen kan fatta beslut när tre ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
§ 9 Årsmötets kallelse
Skriftlig kallelse till årsmötet sker skriftligt via e-post/brev/sociala medier och skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas före den 1 april.
Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar som styrelsen anser skall behandlas, skall på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.
§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före extra årsmötet. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.
§ 11 Årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
- 1. Upprop och fastställande av röstlängd
- 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vid behov agera rösträknare
- 4. Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning
- 5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året
- 6. Revisorernas berättelse
- 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
- 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
- 9. Val av ordföranden
- 10. Val av kassör
- 11. Val av styrelseledamöter
- 12. Val av revisorer och ersättare
- 13. Val av valberedning samt sammankallande inom denna
- 14. Beslut om reseersättningar, traktamenten till styrelsens ledamöter och revisorer och valberedning.
- 15. Inkomna motioner till årsmötet
- 16. Fastställande av budget
- 17. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
- 18. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall upptas till behandling
§ 12 Motioner
Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.
§ 13 Styrelsen
Styrelsen åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer samt länsförbundets styrelse.
§ 14 Styrelsen åligger:
- Att utföra av årsmöte och föreningen fattade beslut
- Att leda föreningens verksamhet
- At utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så beslutar, av särskild utsedd person.
- Att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning
- Att utarbeta förslag till budget
- Att omedelbart efter årsmöte lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör till läns/regionförbund.
- Att söka anslag och skaffa sponsorer för föreningens versksamhet
- Att representera föreningen när särskilda ombud inte utsetts
- Att värva nya medlemmar
§ 15 Revisorer
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.
§ 16 Räkenskaper
Räkenskaperna förs för kalenderåret och skall vara avslutade och tillgängliga för revisorerna senast den 15 februari. Efter granskning överlämnas revisionsberättelse till styrelsen i god tid före årsmötet.
§ 17 Ändring av stadgar
Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.
§ 18 Upplösning
Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen.

 

 

Fakta om föreningen