Humlor är viktiga pollinerare för våra fruktträd och bärbuskar.

Humlor är viktiga pollinerare för våra fruktträd och bärbuskar. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Bättre skörd med fler bin och humlor

Frukt, bär, tomater, ärter, bönor och en del gurkväxter är beroende av insektspollinering. Utan pollination ingen skörd och med dålig pollination sämre skörd. Bin och humlor är de viktigaste pollinatörerna, som i dag blir allt sällsyntare. Vi måste därför värna om insekter som vi är beroende av och på olika sätt hjälpa dem att överleva och helst bli fler.

Vad är pollinering?

Pollineringen – d v s överföringen av pollenkorn från ståndarknappar till pistillernas märke – kan ske både med vinden, regnstänk och insekter (utomlands finns även andra djur som pollinerar, t ex kolibrier och fladdermöss). Gräs och många träd och buskar pollineras med vindens hjälp – exempelvis sädesslag, barrträd, hassel och björk. De flesta övriga trädgårdsväxter är nästan helt beroende av insekter. Många växter behöver dessutom pollen från en annan planta eller sort, medan bl a hallon, surkörsbär och några sorter av plommon kan pollineras av eget pollen.

Varför är pollinering viktigt?

Många av våra trädgårdsväxter odlas för att ge frukt, bär eller frön. Viktiga exempel på växter beroende av insektspollinering för att ge skörd är våra fruktträd, bärbuskar, jordgubbar, tomater, ärter och bönor. Även en del pumpor och gurkor är beroende av pollination för att ge skörd. Det är alltså ingen liten arbetsinsats som de pollinerande insekterna gör i våra trädgårdar. Utan den skulle vi få avstå från mycket av det allra bästa vi odlar.

Om bara enstaka pollenkorn överförs blir resultatet en dåligt utvecklad frukt – vi kan få ”sneda” jordgubbar och äpplen eller färre ärter i ärtskidan (minst ett pollenkorn behövs för varje nytt ”frö”). Försök har visat att en god pollinering påtagligt ökar skörden – det gäller inte bara trädgårdsväxter utan även i jordbruket och bären i skogen.

Många klassiska och vackra perenner gillas även av pollinerande insekter. Plantera rabatter med stor variation och nektarrika blommor så som fingerborgsblommor, bolltistel, solhatt, röllikor, stockrosor m fl.

Många klassiska och vackra perenner gillas även av pollinerande insekter. Plantera rabatter med stor variation och nektarrika blommor så som fingerborgsblommor, bolltistel, solhatt, röllikor, stockrosor m fl. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Bin och humlor är viktigaste pollinatörerna

Blommor besöks av många olika insekter, främst därför att de söker nektar som många blommor bjuder på. En del insekter äter dessutom pollen, som är väldigt näringsrikt. När insekterna flyger från blomma till blomma får de ofta med sig pollen. Det kan råka hamna på märket i nästa blomma, som därmed pollineras.

Bin och humlor är specialiserade på att leva på nektar och pollen. De är flitiga blombesökare och fungerar som mycket effektivare pollinatörer än andra insekter. Därför är det särskilt viktigt att vi värnar om bin och humlor, för utan dem blir pollineringen osäker och slumpartad.

När vi talar om bin menar vi vanligen tambiet som bor i bikupor och som människan har för att få honung. I ett bisamhälle finns normalt många tusen arbetsbin, som vid lämpligt väder besöker nära nog alla blommor inom någon kilometers radie från kupan. En viktig egenskap hos bina är att bin från samma kupa kan meddela varandra var det finns mycket nektar och pollen att hämta. Då kan många bin söka sig till blommande fruktträd eller bärbuskar som pollineras effektivt.

Om vi mister våra pollinatörer förlorar vi en stor del av trädgårdsodlingens tjusning och nytta! Släpp in bina i trädgårdarna!

Det finns många andra sorters bin – ensamlevande bin (solitära bin) – där varje hona har ett bo för sig och själv samlar föda till sina larver (yngel). Dessa bin är beroende av lämpliga platser för sina bon. De tycks få allt svårare att hitta sådana platser, så en del hotas av utrotning. Genom att hjälpa dem kan vi få flera ensamlevande bin som hjälper till med pollinering. Mer tips om boplatser för pollinerare och byggtips för insektsholkar och insektshotell hittar du här.

Humlor uppfattas som trevliga och ofarliga, fast även de kan försvara sig med sin gadd om de blir klämda. De bildar små samhällen med ”arbetshumlor” över sommaren. Bara de befruktade drottningarna övervintrar till nästa år, då de bygger ett nytt bo och bildar ett nytt litet humlesamhälle, för att dra upp nästa kull av han- och honhumlor. De ofta mycket stora humlor man ser tidigt på våren är drottningar, medan arbetshumlorna dyker upp senare. I en trädgård brukar man också kunna se att det finns flera arter av humlor, lite olika stora och med olika utseende.

Humlorna bygger oftast bon i jorden, under en sten, i ett gammalt sorkhål, i en stenmur eller liknande. Humlor pollinerar inte lika systematiskt som bin, men de har fördelen att de besöker blommor och pollinerar dem även vid lägre temperatur än vad bina behöver.

Även insekter kan vilja dricka vatten varma sommardagar. Ordna med fågelbad i trädgården, och lägg ut stenar, så att de små pollinerarna inte riskerar drunkna.

Även insekter kan vilja dricka vatten varma sommardagar. Ordna med fågelbad i trädgården, och lägg ut stenar, så att de små pollinerarna inte riskerar drunkna. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Vi måste värna om och hjälpa bin och humlor

Jordbrukslandskapet har förändrats i snabb takt, vilket försämrat livsvillkoren för viktiga insekter. Orsakerna är troligen minskad tillgång på lämpliga blommor och boplatser, samt bekämpningsmedel som även drabbar önskvärda insekter. Men också i trädgårdarna kan livsvillkoren ha försämrats för pollinatörerna. Vi måste därför själva försöka att aktivt bidra till att skapa en god miljö för pollinatörer vi behöver för våra fruktträd, bärbuskar och trädgårdsland.

Viktigt att pollinerarna får föda hela säsongen

Bin och humlor vaknar tidigt på våren och behöver då både nektar och pollen. Viktigast på våren är de tidigt blommande arterna av pil, sälg och jolster (både han- och honplantor). Även tidig krokus och andra lökväxter, tussilago och blommande hassel och björk bidrar med mat åt de nyvakna insekterna. Därefter behöver både bin och humlor en jämn tillgång på blommande växter fram till hösten då nattfrosten kommer.

Satsa på tidiga vårblommande växter som krokus och körsbärskornell, Corunus mas, så att övervintrande pollinerare har någonting att äta när de vaknar.

Satsa på tidiga vårblommande växter som krokus och körsbärskornell, Corunus mas, så att övervintrande pollinerare har någonting att äta när de vaknar. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Betydelsefulla för pollen och nektar är bärbuskar, fruktträd, lönn, hägg, kaprifol, rönn, hagtorn, gullregn och lind. Bland örterna kan nämnas honungsfacelia, solros, många perenner och kryddväxter, men även ängsblommor, olika ärt- och klöverarter, maskros, vallört, tistlar och många andra ogräs. Mot slutet av hösten är gullris och höstastrar viktiga födoväxter. I stort sett gäller regeln ju fler blommor desto bättre för bin och humlor.

När jordbruks- och beteslandskapet blir blomfattigare blir våra trädgårdar allt viktigare. Tack vare den vattning som sker brukar det finnas blommor även under torrperioder. När vi vet att våra blommor även betyder mycket för de insekter vi måste värna finns det en extra anledning att försöka hålla blommor hela tiden från vår till höst. Men allra viktigast är nog att se till att det finns gott om sälg och pil som blommar tidigt på våren.

Texten är från vårt Faktablad nr.23 och går att ladda ner som PDF.


Lästips:

Humlor i Sverige, av Mossberg Cederberg, Bonnier Fakta 2012