Ogräsmix i blöt för att bli gödselvatten till grönsaker och blommor.

Ogräsmix i blöt för att bli gödselvatten till grönsaker och blommor. Foto: Lise-Lotte Björkman

Gödsla med ogräs – gör egen växtnäring

Som ett alternativ till att köpa in växtnäring kan man tillverka egen – av ogräs.

I spåren av skandalen med bekämpningsmedelsrester av klopyralid i köpta, ekologiska, flytande gödselmedel är det aktuellt att lyfta eget gödselvatten gjort på ogräs. Men för ogräs finns ingen innehållsförteckning, som berättar hur mycket näring det innehåller, då är det bra att känna till följande.

År 2013 lät vi analysera näringsinnehållet av olika ogräs plockade dels på försommaren och dels i slutet på juli. Ogräsen var åkerfräken, vallört, brännässla och en mix av olika ogräs som kan hittas i trädgården.
Ett kilo av respektives ovanjordiska växtdelar fick ligga i kommunalt kranvatten i fem dagar, med tre omrörningar. Växtdelarna silades bort och gödselvattnet skickades till analys. Näringsinnehållet jämfördes sedan med referensvärden från gödsling enligt promillemetoden framtagen på Sveriges lantbruksuniversitet.

Vid promillegödsling ger man växterna svaga gödselgivor med välavvägd sammansättning av näringsämnen vid varje vattning för att på bästa sätt tillgodose växternas behov.

Nässlor på våren ger tillräckligt med kväve till ogräsvattnet, men bara då. Senare på säsongen ger en färsk ogräsmix mer kväve.

Nässlor på våren ger tillräckligt med kväve till ogräsvattnet, men bara då. Senare på säsongen ger en färsk ogräsmix mer kväve. Foto: Lise-Lotte Björkman

Oftast brist på kväve

Alla näringsämnen behövs för att en växt ska utvecklas så bra som möjligt. Inget näringsämne är viktigare än något annat, en brist är alltid en brist som hämmar växtens utveckling. Oftast är det bristen på tillgängligt kväve, i form av ammonium och nitrat, som begränsar växterna utveckling. I de ogräsvatten som testades var nivåerna av övriga näringsämnen bra. Men tillräckligt med kväve fanns endast i försommarens nässelvatten. Se tabellen.

Det kan då spädas med lika delar vatten för att täcka växternas direkta kvävebehov. När nässlorna är äldre och mer förvedade i slutet på juli är innehållet av lättillgängligt kväve litet.

Vid den tidpunkten är det effektivare att använda färskt ogräs av vilket slag som helst för kvävetillskott. Och för att komma upp i tillräckliga kvävenivåer, om man endast ger sina växter ogräsvatten som näringstillförsel, behöver vattenmängden till ett kilo ogräs minskas till fem liter. Men att använda sitt vanliga ogräsrens för flytande näringstillförsel är bra både för växterna man odlar, miljön och den egna plånboken. En trädgårdsresurs med direkta nyttan.

Tabell. De olika gödselvattnens innehåll av lättillgängligt kväve

Tabell. De olika gödselvattnens innehåll av lättillgängligt kväve i form av ammonium och nitrat, i jämförelse med rekommendation från SLU och gödsling enligt promillemetoden. Växterna är plockade 11 juni 31 juli 2012. Milligram per liter (mg/l). Foto: Illustration: Lise-Lotte Björkman

Titta på växten

Hur mycket näring som behövs är naturligtvis även beroende av hur vi odlar. Likaså av jordens mull- och näringsinnehåll samt vilka andra gödselmedel som tillförs. Men även med ett bra näringsförråd i jorden behöver snabbväxande, ettåriga grödor vanligtvis ett extra tillskott när tillväxten är som störst i juni-juli. Och odlar man i kruka behöver man vara extra påpasslig. Många gånger kan man läsa att ogräsvatten ska spädas men det är sällan nödvändigt enligt dessa analysvärden. 

Hur ofta och i vilka mängder gödselvatten behöver, bedöms bäst utifrån växternas utveckling och utseende. En växt med goda odlingsbetingelser och som har tillräcklig tillgång på näring, speciellt kväve, växter bra och har friskt gröna och välutvecklade blad. Det är ett bra tecken på att växterna får det som behövs och då kan de producera den skörd eller blomning man är ute efter.

Utdrag ur Hemträdgården nr.3/2021