E-plantor är utvalda och anpassade för Svenskt klimat.

Foto: Karina Brozinic/Grobar

Vad är E-plantor och varför ska man välja dem?

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd. E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Sortimentet består av träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt certifierade frukt- och bärsorter.

E-plantsystemet är ett samarbete mellan svenska plantskolor, EPS, SLU Sveriges lantbruksuniversitet och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodlingen. Systemet startades 1990 för att tillgodose behovet av ett klimatanpassat växtmaterial som utvecklas bra i vårt, många gånger tuffa, svenska klimat.

Systemet omfattar framtagning, provodling, produktion och marknadsföring av växtmaterial utvalt för svenskt klimat. Målsättningen är att samla de bästa växterna under gemensam beteckning, kvalitetssäkra dess produktion samt täcka växtanvändarnas behov. EPS bevarar sjukdomstestade kärnplantor till alla vegetativt förökade E-plantor. Till fröförökade E-plantor plockas frö enbart på utvalda frökällor.

Hur görs urvalet av E-plantor?

E-plantor väljs ut av en expertgrupp vid EPS. Gruppen har bred kompetens med representanter från forskning/försök, EPS, plantskolor, offentliga växtanvändare och fritidsodling. Höga krav på art- och sortäkthet, sundhet och odlingsvärde ligger till grund för E-märkningen. Odlingsvärdet fastställs genom provodling på flera platser i landet. Detta ger säkra underlag till korrekta zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Leta efter E-plantas märkning.

Produktionen av E-plantor

För att skapa långsiktiga resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor har landets ledande produktionsplantskolor bildat E-planta ekonomisk förening. Föreningen har idag 21 medlemmar. Det är endast medlemmar som får producera E-plantor och de följer strikta produktionsregler. Produktionen kontrolleras av Statens Jordbruksverk.

Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att förbättra plantskolesortimentet. Flertalet av E-plantorna är framtagna i olika projekt vid SLU. Låga och marktäckande buskar, utökat sortiment av framtidens stadsträd samt förbättring av frukt- och bärsortimentet är de samarbetsprojekt som just nu pågår med SLU. Ett samarbete med Norges motsvarande E-plantsystem har medfört att även växter utprovade i Norge kan E-märkas.

E-plantor i korthet:

  • SVENSKPRODUCERADE – Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras. Kortare transporter ger mindre miljöpåverkan.

  • UTVALDA FÖR SVENSKT KLIMAT – Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras. Kortare transporter ger mindre miljöpåverkan.

  • PROVODLADE I SVERIGE – Provodling på flera platser ger säkrare zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

  • ART- RESPEKTIVE SORTÄKTA – Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du gör kompletteringar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

  • FRISKA PLANTOR – Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.

På E-plantas hemsida www.eplanta.com finns mer information om E-plantsystemet samt utförliga växtbeskrivningar och bilder på växter med E-märkning.