YT Invasivavaxter2

Se föredraget om invasiva växter!

Invasiva främmande växter har man ju hört talas om, men vad innebär de i praktiken och hur ska man handskas med dem i den egna trädgården? Här följer en timmes långt föredrag med Ulf Nilsson och Bibbi Bonorden.

Invasiva främmande växter är ett hot mot den biologiska mångfalden och våra ekosystem. De har egenskaper som gör att de kan växa och sprida sig snabbt. Inhemska växter kan vara dåligt utrustade för att möta den nya tuffa konkurrensen om solljus, näring och vatten. Det kan även bli konkurrens om de pollinerande insekterna. Vilket kan medföra att inhemska växter får färre insektsbesök i sina blommor vilket ger minskad eller utebliven frösättning och försämrad spridningsförmåga. I förlängningen kan detta medföra att arter dör ut och ekosystemens funktioner försämras. Vilka regler gäller och hur ska de bekämpas?