Var rädd om vattnet i trädgården!

Foto: Waldemar Brandt/Unsplash

Trädgård och miljö - vatten

Fakta om det livsviktiga vattnet och vattentillgången. Försurade sjöar, stressad skog, bottendöd och övergödda hav, utrotade arter, växthuseffekt… Miljöhoten är många och dagligen möts vi av larmrapporter om tillståndet på vår jord. Det är viktigt att förstå sammanhangen, för att kunna ta medvetna beslut som påverkar i vardag.

Tidigare var det främst punktutsläpp från industrier som var de stora miljöbovarna. I dag uppmärksammas alltmer riskerna med många, små diffusa utsläpp från hantering av varor och produkter i samhället, t ex metaller och flamskyddsmedel. Ett annat stort problem är avgaser från transport och trafik. Många föroreningar kommer från luften och har transporterats långt innan de faller ner över Sverige. På samma sätt förs våra luftföroreningar till andra.

Regeringen har fastställt 15 nationella miljömål som ligger till grund för det svenska miljöarbetet, www.naturvardsverket.se. Målet är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Går det? Man kan känna en uppgivenhet – vad kan jag göra? Men alla har ett ansvar och vår livsstil påverkar miljön mer än vi tror. Börja i trädgården!

Utan vatten inget liv

Den totala mängden vatten på jorden, som rör sig i ett kretslopp som drivs av solen, är hela tiden densamma. Solen värmer världshaven, vattenånga avdunstar och stiger uppåt för att på hög höjd kondensera och bilda vattendroppar som blir nederbörd.
Av allt vatten på jorden är 98 % salt och endast 2 % sötvatten. För människan och alla landlevande organismer är sötvatten livsnödvändigt samtidigt som det utgör en mycket liten del av jordens totala vattenresurser – huvuddelen är dessutom bunden i is.

För oss i Sverige upplevs tillgången till vatten som en självklarhet, medan många världen över under större delen av året saknar rent vatten till dryck och matlagning. I Sverige är totala vattentillgången god men ojämnt fördelad och i vissa områden råder brist. Inom en snar framtid kommer vattenplanering att vara grunden för utvecklingen av många tätorter och regioner.

Hushålla med vattnet i trädgården

Svenska hushåll konsumerar i snitt 200 liter vatten/dygn och person, varav 6 % utomhus (biltvätt, bevattning m m). Variationerna är dock stora. Vårt kranvatten kommer till 50 % från grundvatten och 50 % från ytvatten (sjöar och floder). Grundvattnet är mest av god kvalitet. Ytvattnet kräver oftast dyrbar rening innan det kan bli dricksvatten.

Vatten är nödvändigt för trädgårdsodling. Ibland räcker regnet till men ofta krävs bevattning. Att använda renat dricksvatten – en kostbar resurs, ibland en bristvara – kan ses som en miljöbelastning. Hushålla i stället med kranvattnet – samla regnvatten i tunnor, punktbevattna, använda marktäckning m m.

Vatten som förorenats

Att vara sparsam med kranvatten är en sida av saken. Men
det använda vattnet – både från inom- och utomhus – ska ta vägen någonstans och helst inte föra med sig några föroreningar. Bekämpningsmedel som kommer ut i vattendrag kan förgifta fiskar och andra vattenorganismer, nå ner till grundvattnet och hamna i dricksvattnet. Undvik därför trädgårdskemikalier. Gödsling – för mycket, vid fel tidpunkt, att förvara färsk gödsel direkt på marken – innebär risk för näringsläckage som bidrar till övergödning i hav och vattendrag.

I avloppen från våra hushåll ska man aldrig hälla kemikalier, färg- och oljerester, mediciner m m eftersom den biologiska reningen i reningsverket kan slås ut. Lämna det i stället till en miljöstation.

Vatten berikar upplevelsen i trädgården

I tätorter har man haft en hantering av regnvatten som syftat till att snabbt leda bort dagvatten (regn- och smältvatten). Men detta har nackdelar: belastning på avloppsnätet, försämring för växter och djur, risk för sättningar i marken, ingen påfyllnad på grundvattnet och vi missar en estetisk resurs. På den egna tomten kan vi ta hand om dagvattnet på olika sätt – tunnor, dammar m m. Det är en tillgång för vattning och en berikande upplevelse i trädgården.

Praktiska råd om hur man vattnat rätt:

Så kan man använda vatten sparsamt i trädgården!

Tips på hur du skördar regnvatten till bevattning!