Vykortalla_invasiva

Invasiva främmande växter Foto: Illustration: Lizzie Harper

Med ökad kunskap stärker vi motståndet mot invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot vår biologiska mångfald. Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, arbetar för att öka kunskapen bland allmänhet och yrkesutövare.

Ta del av FORs material och öka din kunskap

Det är med ökad kunskap som vi kan minska spridningen och ta gemensamt grepp om de utmaningar vi står inför med invasiva främmande arter. Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, tillsammans med alla medlemsorganisationer (däribland Riksförbundet Svensk Trädgård) arbetar för att öka kunskapen bland allmänhet och yrkesutövare. En början är att ha koll på vilka växter som är förbjudna och vilka som har potentiell risk att bli.

Förbjudna i EU 2015 antogs en EU-förordning som fastställde vilka skyldigheter medlemsländerna måste vidta för att förhindra att invasiva främmande arter kommer in i EU. Läs mer

Förslag på svenskt förbud Utöver den lista på arter som ingår i EU-förordningen skall Sverige ta fram en nationell lista. Denna ska omfatta ytterligare invasiva främmande växter, sådana som har kommit att utgöra ett stort hot för Sverige. Läs mer

Potentiell risk Det finns ytterligare invasiva främmande växter som inte är förbjudna att ha i din trädgård men som kan komma att vålla problem om de sprider sig ut i naturen och därför är viktiga att ha under uppsikt. Läs mer

Invasiva dammväxter När damm- och akvarieväxter sprider sig ut i naturen kan det få förödande effekter på våra sjöar och vattendrag. Nu finns mer information om vilka de invasiva dammväxterna är. Läs mer

Läs mer om FORs arbete här

Läs mer om Invasiva främmande arter och få tips och kunskap om hur du bekämpar dem på vår hemsida här