Spanarna12 .Ethelågren

Foto: Ethel Ågren

Trädgårdsspanarna 2012 - köpa växter på nätet

Hur det fungerar att beställa plantor via internet? Medlemmar i Svensk Trädgård har undersökt detta under året. Här är resultatet.

Om årets trädgårdsspaning

Totalt deltog 29 personer i spaningen. De valdes slumpmässigt ut bland de 77 som ville delta. Hänsyn togs till spanarnas postnummer för att få en spridning över hela landet.

Spanarnas uppgift var att beställa sommarblommor som pelargon, fuchsia och i förekommande fall även petunia eller annan sommarblomma enligt givna instruktioner. Sex webbutiker, nämligen Bakker, Botaniska världen, Odla.nu, Plantbutiken, Wexthuset och Wibrant Rockdala deltog. Fem av spanarna fick beställa sticklingar från samtliga företag för att kunna jämföra leverantörerna sinsemellan. Övriga 24 spanare beställde endast från ett företag. Nio spanare per leverantör har beställt och gjort sina bedömningar.

Spanarna rapporterade två gånger den första om beställning, leverans och växtkvalitet vid leverans och den andra i början av september om plantornas utveckling. Frågor besvarades och man graderade sina omdömen på en skala från sämst ett till bäst sex poäng.

Så bedömdes första rapporten

Beställningen bedömdes utifrån hur lätt det var att hitta växterna på hemsidan,hur bra man informerade om allt från skötselråd till pris, hur lätt det var att beställa, betala och hur man uppfattade det totala intrycket av webbplatsen. Leveransen bedömdes för om den kom i utsatt tid, hur plantorna var paketerade och hur själva leveransen fungerade.

Plantkvalitet utvärderades utifrån skick, saftspändhet, rötternas utveckling och om plantorna var fria från skadegörare Fick man det man beställt och var plantorna bra och rätt etiketterade var andra frågor som besvarades. En bedömning av plantornas totalintryck gav ett sammanfattande svar om plantkvaliteten.

Resultatet av spaningen

Resultatet presenteras som medelvärden av svaren spanarna gett inom respektive kategori, se Diagram 1. Företagen har överlag fått goda betyg. Plantbutiken ligger högst, tätt följt av Bakker, Odla.nu och Wibrant Rockdala. Wexthuset ligger på en femte plats och lägst poäng har Botaniska världen fått. Utifrån spanarnas kommentarer finns det både bra och dåliga saker att säga om alla leverantörerna.

Bland de fem spanare som beställt plantor från alla företag är bedömningen något annorlunda och framförallt jämnare bland dem som fick bäst omdöme. Plantbutiken och Bakker ligger då på en delad första plats, tätt följd av Wibrant Rockdala. Sedan följer Odla.nu och Wexthuset och sist Botaniska världen.

 

Trädgårdsspanarna 2012 testade webbhandeln för plantor. Här ett diagram över resultatet.

Diagram 1. Beställning, leverans respektive plantkvalitet, samt sammantaget slutbetyg för varje leverantör. Medelvärden av alla givna betyg från sämst 1 till bäst 6.

Diagrammet och en utförligare rapport av trädgårdsspaningen, går att läsa som PDF här.

Kvaliteten på pelargonplantorna från Wibrant Rockdala fick bra betyg. Foto: Annika Gustavsson

Bedömning av webbutikerna

Bedömningen av hemsidornas användarvänlighet är beroende av beställarens datorvana. På frågan om totalintrycket av respektive hemsida fick Plantbutiken bäst omdöme, följt av Bakker och Odla.nu. Något lägre omdömen fick Wexthusets, Wibrant Rockdalas och Botaniska världens hemsidor. På Bakkers och Botaniska världens hemsidor har spanare noterat att språkbruk och produktindelningar är avvikande och att hemsidorna kan kännas förvirrande på grund av översättningar och ett bredare, kanske mer främmande utbud. Men det tycks inte nämnvärt ha påverkat det totala omdömet om Bakkers hemsida där även informationen om växterna var bra enligt spanarnas svar.

Företagens prisinformation på hemsidorna har fått väl godkänt. Dock, enligt spanarnas kommentarer, kan de flesta bli ännu bättre på att informera om beställning, frakt och betalning.

Bedömning av servicen

Svåra att nå har Bakker och Botaniska världen varit. Många har mejlat utan att få svar och även suttit i telefonkö och till och med blivit bortkopplade när de sökt kontakt. Beställningar har bekräftats, men inte kommit. Någon har inte fått det man beställt och även det man uppgett som ersättningsalternativ har uteblivit. Två spanare fick inga växter överhuvudtaget från Botaniska världen och omdömet blev naturligtvis lågt. Men överlag har webbbutikerna varit måna om att ersätta dåliga växter ganska omedelbart när man klagat.

Bedömning av leveransen

Merparten av spanarna föredrog att själva hämta ut paketen på närmaste utlämningsställe för att undvika att plantorna eventuellt fryser. Det finns då en risk för att det dröjer längre innan man får hem plantorna, eftersom avi först ska skickas ut. Bäst är om utlämningsstället aviserar med sms. Att som plantbutiken och Odla.nu använda mejl eller sms för att meddela att paketet skickats iväg och att som Wibrant Rockdala i förekommande fall skriva på paketet att det inte tål frost är bra åtgärder som kan förhindra missöden.

Överlag har spanarna varit nöjda med hur plantorna varit förpackade. De flesta sticklingar levererades i plastförpackningar som i sin tur paketerats i pappkartonger. Wexthuset skickade sina sticklingar i en liten pappkartong, omvirade med tidningspapper. Bästa omdömet om leveransen har Bakker fått.

Bedömning av plantkvaliteten

Omdömena om plantkvaliteten har störst spridning. De bästa fördelar sig jämnt mellan Wibrant Rockdala, Plantbutiken och Odla.nu. Bakker ligger något lägre, följt av Wexthuset och sämst omdöme får Botaniska världen. Wexthusets plantkvalitet tycks ha varit ojämn, men kommentarerna från spanarna är sparsamma. Enligt några av de fem spanare som beställt från samtliga företag var Bakkers plantor betydligt störreän övrigas. Dock verkar kvaliteten variera och andra har fått de sämsta plantorna  härifrån. Odla.nu har fått kommentaren att de brukar ha bättre kvalitet än vad som levererades denna gång. Från Plantbutiken var kvaliteten jämn och bra men plantorna förhållandevis små. Separata sticketiketter efterfrågades. Plantorna från Wibrant Rockdala har fått beröm.

Från Botaniska världen varierade plantkvaliteten och två fick inga plantor överhuvudtaget härifrån. Här pelargoner och petunior som ruttnade ganska omedelbart efter omplantering medan fuchsiorna en annan fick från samma leverantör var fina Foto: Annika Gustavsson

Plantornas utveckling

Andra rapporteringen gjorde spanarna i början av september efter att man följt plantornas utveckling vid fyra tillfällen under säsongen och gjort en sammantagen utvärdering.

Slutligen har spanarna tagit ställning till om de kan tänka sig att beställa från samma leverantör igen. Fyra spanare rapporterade inte om plantornas utveckling.

I spanarnas slutliga bedömning fick Plantbutiken det högsta betyget därefter Odla. nu och Wibrant Rockdala följt av Wexthuset och Bakker. Lägst omdöme har Botaniska världen fått. Jämfört med bedömningen av levererad plantkvalitet har rangordningen omfördelats något. Wibrant Rockdalas plantor som ansågs bäst vid leverans har nu fått lägre omdöme och det gäller även Bakkers.

Sammanfattning av spaningen:

Svaret på frågan om man kan tänka sig att beställa plantor från samma leverantör igen innefattar indirekt spanarnas samtliga synpunkter. Se diagram 2. 100 procent av Plantbutikens kunder svarar ja på frågan. Bättre betyg kan man inte få och det är framförallt den jämna plantkvaliteten som har gett utslag. Plantbutiken har fått bra resultat spaningen igenom och med detta slutresultat kan man utse dem till spaningens vinnare.

Hela 86 procent vill anlita Wexthuset igen, samtidigt som det är en del som inte skulle kunna tänka sig att beställa härifrån igen. Ojämn kvalitet kan antas vara en av
orsakerna. Leverantören har tidigare i spaningen fått sämre betyg, men slutomdömet lyfter resultatet.

Även Odla.nu har många som kan tänka sig att beställa igen, 71 procent, och resten har inte tagit något beslut. Denna leverantör varierar sitt utbud efter säsong och kvaliteten var nu enligt några sämre än vanligt.

Från Botaniska världen vill 54 procent beställa igen. Denna leverantör bör framförallt förbättra kundservicen och se till att plantkvaliteten blir jämnare. En beställning härifrån kan resultera i att man inget får!

Från Wibrant Rockdala är det 52 procent som beställer igen, medan hela 40 procent väljer att avstå. Här var plantkvaliteten god från början men den fortsatta utvecklingen bedömdes som sämre. Här har även ett förhållandevis högt pris bidragit till beslutet.

Mindre än hälften kan tänka sig att beställa plantor från Bakker igen. Plantorna som levererades fick bra betyg och var förhållandevis stora, men den fortsatta utvecklingen gav sämre resultat även om några var riktig nöjda. Här har även ett förhållandevis högt pris bidragit till beslutet.

Många av spanarna tycker att det är en nackdel att inte kunna se plantorna och föredrar att handla i butik. För andra är det utbudet av olika växtslag och sorter som även i fortsättningen kommer att locka i webbhandeln. En van odlare har större chans att lyckas med den varierande kvaliteten som förekommer och med större vana av webbhandel hade spanarna förmodligen varit mer kritiska till företagens service. Som konsument ska man inte godkänna undermåliga produkter och dålig kundservice. Förhoppningen är att denna spaning underlättar fritidsodlarens köpbeslut och höjer kvaliteten hos leverantörerna.

Stort tack till alla spanare som bidragit!


Fotnot: Årets spaning har gjorts i samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) och tidningen Råd&Rön, som ges ut av Sveriges konsumenter.