Spanarna20 Lenagustafssonylven

Foto: Lena Gustafsson Ylén

Trädgårdsspanarna 2020 - klippt eller oklippt gräsyta

Årets trädgårdsspanare har studerat vad som händer om man låter en del av den befintliga gräsmattan vara oklippt. Kan en sådan enkel åtgärd öka den biologiska mångfalden i trädgården? Vad händer med växtoch insektslivet när skötseln ändras? Vad kan komma fram i en befintlig gräsmatta? Kan det locka dit fler insekter? Detta var frågor spanarna sökte svar på.

Om årets trädgårdsspaning

Spaningen gjordes på lika stora ytor, minst en kvadratmeter vardera, av klippt och oklippt yta, i en befintlig gräsmatta i trädgården. Viktigt var att de båda ytorna hade liknande grundförutsättningar och läge. Sedan skulle ytorna iakttas noggrant vid tre tillfällen under säsongen, enligt givna instruktioner. Storleken på ytorna som ingått i spaningen har varierat från en till över 20 kvadratmeter, men de flesta har varit mindre än fem kvadratmeter.

Hur många olika växtarter som blommade under säsongen var en huvudsaklig spaningsuppgift och en annan i vilken omfattning ytorna besöktes av olika flygande insekter. Spaningarna skulle göras i sol mitt på dagen under åtminstone 15 minuter vid varje tillfälle. Resultaten skulle sedan sammanställas i en slutlig rapport. Artkunskapen har varierat och att ge namn på arterna har varit svårt för många, men att räkna de olika arterna lättare. 
– Så fantastiskt roligt och intressant att ta sig tid att sitta ner och titta vad som händer i marknivå, var en kommentar.

Resultatet av spaningen

De olika trädgårdarna

Alla (101 personer) som anmälde sig till spaningen fick möjlighet att delta. Av dessa har 72 fullföljt uppdraget. Spaningar har gjorts i trädgårdar på olika håll i landet. Trädgårdarnas arealer har varierat men de flesta har varit 1 000–3 000 kvadratmeter. Av den ytan utgör gräsmattan i de flesta fall halva eller mindre än halva ytan av trädgården.

Ett fåtal av gräsytorna var yngre än 10 år, de flesta har varit i bruk i över 20 år och några över 50 år. Flertalet visste inte om de var insådda eller inte från början. Men merparten av alla spanare bedömer att deras gräsmatta huvudsakligen består av olika gräsarter. Flertalet gödslar aldrig sina gräsmattor medan andra gör det ibland eller regelbundet årligen. Gräsklippet lämnar många kvar, färre samlar in det, mer eller mindre regelbundet. Ogräsmedel har nästan ingen tillfört sin gräsmatta och det är även väldigt få som använt mossmedel. Merparten av spanarna har mossa, i varierande omfattning, i sina gräsmattor.

Blomning i oklippt …

I den oklippta ytan har 16 spanare noterat över 10 olika blommande arter, men flest spanare har haft 6–10 olika blommor. Hos tre spanare har det inte blommat överhuvudtaget i denna yta. De vindpollinerade gräsens blomning är inte medräknad. Mest blomning har noterats under högsommaren, men även under andra delar av säsongen. De växter som nämns av flest spanare är tusensköna, maskros, vit- och rödklöver, prästkrage samt röllika. Kraftigt gräs har ofta tagit över i denna yta.

… och i klippt yta

I den klippta ytan har fem spanare noterat över 10 olika blommande arter. Flertalet har sett 1–5 olika arter blomma, och hos 10 spanare har inget blommat på denna yta. Flest blommor har det varit under vår- och försommaren men även senare under säsongen. De vanligaste arterna är i stor utsträckning de samma som i den oklippta ytan. En skillnad är att vissa blommande arter, som t ex vitklöver, har haft större dominans och även blommat mer återkommande tack vare den regelbundna klippningen. 

Flygande insekter i oklippt …

Majoriteten av spanarna har sett färre än 11 olika arter av flygande insekter i båda ytor. I den oklippta ytan har flest spanare noterat 6–10 olika arter. Inga insekter alls noterade en spanare. De insekter som omnämns mest är olika humlor, bin, flugor och fjärilar. Många har namngett dem med exakthet medan andra använt målande beskrivningar av sina insekter. Insektbesök har noterats under hela säsongen, mest på högsommaren och minst antal under sensommaren.

Gräset har ofta blivit för dominerande i den oklippta ytan, men har bidragit med fler blommande arter och flygande insekter än motsvarande klippta yta i det sammantagna spaningsresultatet. Foto: Eva Dahlqvist

… och i klippt yta

I den klippta ytan har flest spanare noterat 1–5 olika arter. Inga insekter alls har 13 spanare noterat i denna yta. De insekter som omnämns mest är samma som i den oklippta ytan, förutom att färre fjärilar och fler skalbaggar har setts här. Insektsbesök har funnits under hela säsongen, men har varit något färre under högsommaren och något fler på sensommaren i jämförelse med den oklippta ytan.

På den direkta frågan om det varit fler flygande insekter i den oklippta ytan än i den klippta svarar 50 spanare ja, av dessa har 27 haft många fler insektsbesök i den oklippta ytan. Ungefär lika många besök i respektive yta har 19 av spanarna haft och ett fåtal har haft färre besök i den oklippta ytan.

Första diagrammet visar element som främjar den biologiska mångfalden och som redan fanns i spanarnas trädgårdar. Antal och procentuell fördelning.

Låter spaningen fortsätta

Det sammantagna resultatet av spaningen är att det blir fler blomväxter och flygande insektsarter i en oklippt gräsyta, jämfört med en klippt. Men många av spanarna hade förväntat sig större skillnad mellan ytorna. Man hade även förväntat sig fler insekter. Men närmare 80 procent av spanarna kommer även i fortsättningen att låta delar av gräsmattan vara oklippt. Man vill följa den fortsatta utvecklingen, intresset är stort. Några av spanarna kommer även att utveckla skötsel av den oklippta ytan.

Många har noterat att gräset blivit för dominerande. Genom att klippa ytan några gånger innan den tillåts växa menar en av spanarna att gräsens dominans kan dämpas. Han kommer att göra så i fortsättningen. Högt gräs har kvävt blomväxterna för många av spanarna. På sensommaren har allt varit som hö, är en vanlig kommentar.

Blommor ger fler besök av pollinerare. Foto: Gudmund Rosenqvist, Mary Ödman

I tillfälliga öar med blommande växter av t ex vitklöver och fibblor har någon noterat fler insekter till antalet jämfört med den oklippta ytan. Att klippa ner överblommade blomväxter kan även göra att blomningen kommer igen och på så vis förlängs. Maskrosen var den första blomman som lockade till sig bin och humlor.
– Nu vet jag att jag inte ska rensa så noggrant, skrev en spanare.
Metodutvecklingen för rikare liv i trädgården är pågående.

Slutsats om mångfaldsträdgården:

Utifrån denna enkla spaning, med hjälp av den enskilda trädgårdsägaren med sina olika förutsättningar och kunskaper, kan vi konstatera att artmångfalden ökar om delar av gräsmattan inte klipps. Dock poängterar de flesta att detta inte är någon avgörande insats för den totala mångfalden i trädgården. Här finns så mycket annat som bidrar. Insektlivet var större i andra delar av trädgården än i dessa spaningsytor. Många lyfter de kontinuerligt blommande rabatternas betydelse.

Spanare rekommenderar också blomsteräng framför oklippt gräsmatta för större mångfald. Alla spanare fick blomsterängsfrön att så. Hälften av spanarna gjorde det redan under våren med varierat resultat. En äng tar tid på sig att utvecklas och en mager mark är en förutsättning. Men drygt 60 procent av alla spanare har ambitionen att utöka sina blomsterängspartier i trädgården. I några fanns blomsterängen redan. En spanare var inte nöjd med sitt resultat och ska nu i stället frilägga sandgropar för att förse solitärbin med lämpliga boplatser, vilka har blivit en bristvara i odlingslandskapet.

Med medvetna åtgärder kan vi öka mångfalden i trädgården och många bra element fanns redan i dessa spanarträdgårdar, se diagrammet t v. Finns de i din trädgård? En spanare har haft över 25 olika blommande växter och flygande insekter i den oklippta ytan under denna spaning. Han har dessutom identifierat närmare 170 vilda växter på sin tomt. Det finns skäl att återkomma till den trädgården vid ett annat tillfälle.

Ett stort tack till alla spanare!