Gråsvart kölsnigel med sin karaktäristiska köl på ryggen.

Gråsvart kölsnigel med sin karaktäristiska köl på ryggen.

Vilken snigel har jag?

I Sverige finns omkring 24 landlevande snigelarter som tillhör 5 fem olika familjer av landlungsnäckor. Sniglar är egentligen snäckor men skalet är tillbakabildat. För att veta vilken snigel man har kan man ta hjälp av Artdatabankens digitala snigelnyckel för artbestämning. Den ger en första indikation men för säker bestämning kan man kontakta Göteborgs naturhistoriska museum.

Sveriges sniglar varierar i storlek från 1,5 cm till mer än 20 cm. Färgerna varierar stort, från svart och vit till klarröd via gul, brun , blågrå och flera ytterligare färger. Det finns också stor variation vad gäller mönster, från enfärgade till randiga och spräckliga. Även inom arterna finns stor variation, särskilt i teckningen.

Olika arter av sniglar kan påträffas i de flesta miljöer, från skogar till våtmarker och fjäll, men nästan samtliga kan även förekomma i trädgårdar och parker. Eftersom de saknar skyddande skal är de känsliga mot torka och därför som mest aktiva på natten och morgonen, samt under regniga dagar. Ovanstående information är hämtad från Artdatabanken vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Nyckla dina sniglar

Artdatabankens snigelnyckeln med artbeskrivningar är självinstruerande och man börjar bäst med nyckelkaraktärerna utifrån snigelns utseende för en första kategorisering.

Skogssniglarna, dit mördarsnigel hör, har andningshålet på mantelns högra främre del. Medans knöl- och fältsniglar, dit åkersnigeln hör, har andningshålet på mantelns bakre del. Kölsniglar, som den ganska vanliga gråsvarta kölsnigeln, har dessutom en tydlig "köl" på bakkroppen och är lätt att särskilja från mördarsnigel.  

Skogssniglars kännbara karaktärer.

Skogssniglars kännbara karaktärer. Foto: Illustration: Inger Ekrem

Kölsniglars kännbara karaktärer.

Kölsniglars kännbara karaktärer. Foto: Illustration: Inger Ekrem

Här kommer du till Artdatabankens snigelnyckel över landlevande sniglar med ingående artbeskrivningar.