Fläckig vinbergssnäcka

Fläckig vinbergssnäcka Foto: Karina Brozinic

Fläckig vinbergssnäcka – ny art etablerad i Sverige

Bränd av mördarsnigeln blir man lätt skrämd när nya främmande arter av sniglar och snäckor börjar etablera sig i landet. Nu är det den fläckiga vinbergssnäckan, Cornu aspersum, vi behöver lära oss mer om och hålla ögonen på. Den har haft reproducerande populationer i över tio år i landet, vilket betyder att den kan föröka sig och fortleva här. Flest förekomster finns i Skåne och på Västkusten och fynd finns även i Mellansverige. I övriga Norden finns populationer i Danmark och enstaka fynd har gjorts i Norge och Finland.

Arten är ursprungligen väst- och sydeuropeisk, och utbredningen sträcker sig från Brittiska öarna över Frankrike och Iberiska halvön österut genom hela Medelhavsområdet. Med människans hjälp har arten spridits och etablerat sig i stora delar av världen. Den är vanlig i olika typer av människopåverkade miljöer men ursprungligen lever den främst i gles skogs- eller buskmark, kalkhedar och sanddyner.

I Sverige har den hitintills hittats i trädgårdar, parker, handelsträdgårdar och på ruderatmarker. Flera fynd har också gjorts på grönsaker i livsmedelsaffärer. Arten följer lätt med i transporter av växter, jord, grönsaker men även med andra typer av gods. Flera av fynden är av tillfällig karaktär men i ett mildare klimat kan den förmodligen lättare få fäste på fler platser och då främst i Syd- och Mellansverige.

Kännetecken

Fläckiga vinbergssnäcka, Cornu aspersum är orangebrun fläckig till färgen och den näststörsta landsnäckan i Sverige, med ett runt koniskt skal, som blir upp till 4 cm stort och som utsträckt är snäckan 6 - 8 cm lång som fullvuxen. Skalet kan variera i färg. Kroppen är mjuk och ljusbrun och dras in i snäckskalet vid fara. Endast vinbergssnäckan, Helix pomatia är större. Den kan även misstas för fläcklundsnäcka, Arianta arbustorum men denna är betydligt mindre. Fläckig vinbergssnäcka har kort livscykel och snabb tillväxt och odlas även för att ätas och användas av oss människor.

I trädgården kan den fläckiga vinbergssnäckan äta många olika perenner och grönsaker. De föredrar mjuka växtdelar framför förvedade. Särskilt stor skada görs på unga plantor, sticklingar och frösådder. Skadan syns som oregelbundna håligheter i bladverk, stam och blomdelar. Snäckorna är duktiga på att klättra och kan därför hittas högt upp på växten. Ett annat kännetecken är de silvriga slemspår, som de likt andra snäckor och sniglar, kan lämna på bladverk och hårdgjorda ytor.

Enligt artdatabanken har fläckig vinbergssnäcka låg risk för att bli en invasiv art i Sverige. Men det finns farhågor om att den kan bli en skadegörare där den etablerar sig. I England har man problem med den men hur utvecklingen blir i Sverige vet man inte. Men med vetskap och medvetenhet kan spridningen av ytterligare en främmande art till våra trädgårdar och vår natur begränsas. Så var uppmärksam även på denna när ni tar in nya växter och andra produkter till era trädgårdar.

Vid upptäckt rapporteras fynden till Artportalen. Därmed får forskare och myndigheter en bättre bild över artens utbredning i landet.

Länk till Artfakta om snäckan

Källor: Artfakta från Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU  och RHS, Royal Horticultural Society

 

Fläckig vinbergssnäcka

Den fläckiga vinbergssnäckan är utsträckt 6 - 8 cm lång

Fläckig vinbergssnäcka

och dess skal upp till 4 cm brett när den är fullvuxen Foto: Karina Brozinic