Nematoder mot sniglar är ett sätt att bekämpa mördarsniglar och åkersniglar.

Foto: Lise-Lotte Björkman och Bioforsk

Bekämpa sniglar med nematoder

Nematoder är mikroskopiska små ringmaskar. En specifik nematodart har visat sig effektiv i bekämpningen mot sniglar, när de använder sniglarna som värddjur för sin förökning och infekterar sniglarna med bakterier.

Biologisk bekämpning med hjälp av nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita blev godkänt år 2008 i Sverige. Budskapet om dess effekt, användning och sidoeffekter har varierat och här finns ännu mycket att lära! I biologisk bekämpning använder man naturliga fiender för att hämma skadegöraren, samspelet är komplext och det gäller att sätta sig in i och förstå organismernas livscykel och krav på livsmiljö för att uppnå bästa effekt.

Så påverkar nematoderna sniglarna

Dessa mikroskopiskt små nematoder eller ringmaskar lever i fuktig miljö i marken och är känsliga för uttorkning, hög värme och minusgrader. De behöver värddjur att föröka sig i. Deras rörlighet är begränsad och de förflyttar sig mer vertikalt med markvattnet än över en stor yta. Därför är det viktigt att man behandlar där man vet att sniglarna finns. Nematoderna kan även angripna harmlösa sniglar och snäckor.

Nematoden infekterar snigeln via kroppshåligheter och utsöndrar en bakterier Moraxella osloensis inne i snigeln. Snigeln slutar äta efter ca 3 dagar och dör slutligen. Bäst effekt har nematoderna på små ungdjur av mördarsnigeln och andra mindre sniglar som t ex åkersnigel. Börja därför vattna ut nematoderna direkt när snigeln vaknar till liv på våren, dvs när dygnsmedeltemperaturen överstiger 4°C.

Mördarsnigeln övervintrar som ungdjur av olika storlekar och vissa behöver bara någon vecka på sig för att bli könsmogna och börja lägga ägg. Från ägg till kläckt snigel tar det sedan ca fyra veckor. Dessa tar i sin tur omkring fyra veckor på sig för att bli könsmogna.

Upprepa nematodbehandlingen 

Nematodpreparaten med namn som NEMAsnigel och Nemaslug Biobest  går att beställa som en trestegs dos och då får man preparatet hemskickat med sex veckors intervaller. Upprepa nematodbehandlingen efter ca sex veckor respektive tolv, för kontinuerlig effekt. På hösten gäller det att komma åt de unga sniglarna som skall övervintra till nästa år. 

Preparatet innehåller vilande larvstadier av nematoden och det är viktigt att det förvaras svalt 2-5 °C både under transport och hemma i kylskåp. Det är färskvara och märkt med ett bäst före datum. Den minsta förpackningen med 12 miljoner nematoder räcker till 40 m². Du blandar en fjärdedel åt gången med kallvatten i en 10 liters kanna med stril och vattnar ut lösningen på en gång, jämnt fördelat över markytan. Vattna efteråt med lika mycket rent vatten. Behandlingen göras vid fuktig väderlek och temperaturen bör ligga på minst 5°C.

Mördarsniglar som äter på avlivad mördarsnigel. Om man först behandlat kadavret med nematoder, kommer de som äter av den att bli infekterade.

Mördarsniglar äter andra försvagade och döda sniglar. Att låta nematodinfekterade sniglar ligga framme lockar till sig nya sniglar och de blir i sin tur infekterade. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Större sniglar är mera rörliga och nematoder är inte en lika effektiv behandling mot fullvuxna sniglarna. Dock kan det vara värt att pröva en ”norsk” metod som går ut på att infektera utsatta beten och infångade sniglar i ett ljummet ”nematodbad”. Infekterade sniglarna dör eller dödas och äts av artsfränder som för nematodsmittan vidare. Teoretiskt torde det fungera men rent praktiskt är metoden rätt oprövad, och även harmlösa sniglar och snäckor kan smittas. Smittade sniglar läggs ut i trädgården som bete åt andra mördarsniglar som äter dessa och själva blir infekterade.

Nematodpreparat kan vara värt att pröva men fortsätt även med andra bekämpningsmetoder mot mördarsniglar. Bäst är att kombinera barriärer med kontinuerlig plockning.

Nematodpreparat kan köpas online via bionema.se, Biobasiq, nematoder.se, lindesro.se mfl men tillgången har varit begränsad under senare år.