Solhatt är exempel på en perenn. Zonkartan gäller inte för perenner, utan de har en egen härdighetsangivelse.

Foto: Victoria Li/Unsplash

Zonkartan gäller inte för perenner - härdigheten fungerar annorlunda!

Härdigheten för perenner skiljer sig från det vedartade växtmaterialet och övervintringen påverkas inte av var i landet växten står utan snarare ståndorten just på platsen där den växer. Zonindelningen gäller för vedartat material, inte perenner.

I början av 1980-talet togs det fram en mall för hur härdigheten skulle förmedlas på svenskodlade perenner i Sverige. Den bestod från början av tre bokstäver som efter ett tag blev fyra bokstäver. Genom åren har många försökt att koppla perenners härdighet till odlingszoner eller zonkartor. Det man då ofta missar är vad som påverkar perenners övervintringsförmåga. Det är ståndortens beskaffenheter och mikroklimatet som påverkar, inte var i landet vi befinner oss.

För att komma från fokuseringen på var i landet en perenn överlever har Perennagruppen, som är svenska yrkesodlare av perenner anslutna till LRF Trädgård, arbetat med att ta fram en ny kategorisering av perenners härdighet och sannolikhet för en lyckad övervintring. Listan över perennernas härdighet hittas på perennagruppens hemsida. (Den kommer att användas från och med våren 2021.)

Hur läsa av perenna härdighetsmärkningen?

När man läser den nya listan över perenners härdighet måste man komma ihåg att växten måste vara placerad i sin rätta ståndort, för att härdigheten ska stämma. Det betyder att växten ska vara planterad i rätt typ av jord på en plats som är rätt med tanke på ljus, vind och fuktighet. För att förstärka det här med växtens krav på jorden har man lagt till underkategorier som förstärker när en växt har extra stora krav på en väldränerad jord för att kunna övervintra på ett bra sätt.

För oss som kunder i en trädgårdsbutik kan det ändå uppstå missförstånd när det gäller den nya märkningen. För det är bara svenskodlade perenner som i framtiden kommer att förses med märkningen. Märkningen består av bokstäver (se längre ner). Även importerade perenner förses ibland med bokstäver, men då är dessa ofta till för att man ska kunna upprätta en prislista efter dessa bokstäver. Det förekommer även importerade perenner där bokstaven står för en viss ståndort eller härdighet. Det första vi måste göra som kunder är alltså att ta reda på om plantan är odlad i Sverige och då kommer att vara märkt enligt Perennagruppens Sannolikhet för lyckad övervintring.

Nya härdighetsmärkningen för perenner är uppdelad i följande grupper:

• pålitlig märkt med (A), vilket betyder att plantan ska kunna övervintra i hela Sverige,
• pålitlig i väldränerat läge (A*) för att verkligen förtydliga växtens behov av väldränerad jord

• vanligtvis, (B) betyder att plantan övervintrar i stora delar av Sverige,
• vanligtvis, i väldränerat läge (B*)

• ibland, (C) betyder att växten övervintrar i de mildare delarna av landet,
• ibland, i väldränerat läge (C*)

• inte, (D) betyder att växten normalt sett inte är härdig i Sverige

• står det ett (–) betyder det att erfarenhet av den växten eller sorten saknas. 

Målet är att listan med perenner och deras övervintringsförmågan ska utökas och förbättras efter hand. Enstaka växter kan byta bokstav efterhand som klimatet ändras. I dagsläget har 1 500 olika perenner delats in enligt den nya märkningen.