Köpa rätt växter och tänka på kvaliteten. Vad innebär de olika märkningarna?

Foto: Karina Brozinic/Grobar

Att välja och köpa rätt växter och kvalitet

Trädgårdsväxter är oftast något vi investerar i för lång tid framöver. Som konsument vill vi veta att växten motsvarar våra krav och förväntningar. Planera inför växtköpet i god tid så du vet vilka växter som passar trädgårdens förutsättningar. Chansen är större att lyckas på sikt.

Var ska växten planteras?

Tänk efter före. Titta gärna i trädgårdsböcker, trädgårdstidningar, på nätet och i plantskolekataloger efter bra idéer rörande arter som kan passa just din trädgård och förutsättningarna. Där kan du även hitta förslag på lämpliga aktuella sorter för t ex perenner. Det är alltid bättre att utgå ifrån växtplatsen, än att behöva anpassa växtplatsen efter växterna. Inte helt fel att snegla in i grannarnas trädgårdar och se vad som trivs bra i närområdet.

Det är bra att ha växtbädden redo, för plantorna innan inköp. I plantskolan har de den ultimata skötseln, och bör komma i jorden så fort som möjligt efter inköpet, för att inte bli stående i för små krukor och riskera näringsbrist och uttorkningsstress. Det minskar garanterat din egen stress med.

Att ta hänsyn till utifrån växtplatsen:

 • odlingszon
 • vilken typ av jord
 • soligt eller skugga
 • vindutsatt läge
 • plan eller sluttande mark
 • fuktigt eller torrt
 • hänsyn till rådjur, vildsvin, mördarsniglar eller andra rikligt förekommande skadedjur

Ska växten ha en funktion eller specifik egenskap:

 • vindskydd och insynsskydd
 • bidra till skugga
 • utgöra inramning
 • slutstorlek – höjd och bredd 
 • växtform, speciellt för solitärer
 • blomfärg eller bladstruktur
 • höstfärg, vinter – eller vårfägring, blomtid
 • doftrikt eller doftfritt (allergiker)
 • frukter – ätliga eller för prydnad
 • klättrande egenskaper
 • marktäckare eller kantväxt
 • vävande egenskaper eller blickfång i rabatten
 • kantväxt
 • småbarnsäkra eller husdjurssäkra

Välj växter utifrån växtzon

Det är Svensk Trädgårds som tagit fram zonkartan. Växtzonen anger härdigheten för vedartade växter - vilka träd och buskar, som klarar att överleva flera vintrar i en viss zon. Sverige är indelat i 8 olika växtzoner. Här kan du läsa mer om växters härdighet och vilken växtzon trädgården ligger i. 

Köp växter med goda egenskaper

Alla växter passar inte klimatet i din trädgård. Växtzonangivelsen är till stor hjälp men är trots allt ett grovt mått på härdigheten. En bra och vindskyddad växtplats, gärna med en upphöjd väldränerad växtbädd, kan betyda att en växt som kräver ett steg bättre odlingszon ändå klarar sig på platsen. En skuggig, låglänt och blåsig växtplats kan betyda att man måste räkna ett steg högre krav på odlingszon, läget blir alltså ogynsammare.

Men även om zonen stämmer kan en växt vara mer eller mindre lämpad för vårt klimat. Det är ofta omöjligt att avgöra i butiken. Därför marknadsför svenska plantskolor – i samråd med konsumenter – buskar, träd och klängväxter särskilt lämpade för odling i Sverige eller i en viss del av landet. Dessa märks med beteckningen E-planta, läs mer på deras hemsida om sortimentet.

 

Växtkvalitet – köpa livskraftiga växter

I handelsträdgårdar och garden center ska du förvänta dig bra information med utförlig skyltning och kunnig personal att fråga. Det viktigaste är ändå att växterna som finns att köpa är av bra kvalitet och i god kondition.

Växter ska inte sloka, ha gulnande blad eller ha uttorkade grenar. Vedartade växters inre kvalitet är alltid svår att kontrollera i butik. Växter som stått mer än en säsong i plantskolan bör planteras om, annars kan de få så kallad rotsnurr. Det är när jorden i krukan förbrukats och rötterna börjar växa runt sig själva kring kanten och kväva plantan. Ta ur växten ur krukan i plantskolan och kontrollera så de kraftigaste rötterna inte börjat växta i cirkel. Undersök hur växtgarantin fungerar där du köper dina växter, om du har möjlighet att lämna tillbaks växter som inte tar sig. 

Utgå ifrån växtplatsen istället för att behöva anpassa växtplatsen efter växterna.

Köp välväxta växter

Fruktträd ska ha minst tre ordentliga grenar som pekar åt olika håll utan att grenvinklarna är för spetsiga, samt ett toppskott. Grenarna ska även utgå från olika punkter på stammen i höjdled. Prydnadsbuskar, bärbuskar, och rosor bör ha minst tre grenar. Träd ska ha rak, oskadad stam och vanligtvis en topp (beror på artens habitus). Träd och buskar i vila med bara rötter måste planteras på hösten eller tidigt på våren – medan växter i kruka kan planteras alla tider på året utan tjäle.

Större perenner kostar mer, men man får ett mer färdigt resultat direkt. Mindre plantor är inte sämre, och har lika bra chans att etablera sig. Tycker man att det ser för glest ut när man följer rekommenderat planteringsavstånd (C/C), så kan man istället sätta några extra plantor och gallra senare. Önskar man direkt resultat i en samplantering i kruka, ska man välja fullvuxna plantor. För amplar är det bättre att välja små pluggplantor, som växer ihop tätt och naturligt under säsongen.

Välj växter utifrån trädgårdens förutsättningar. Vilken ståndort och växtzon är det?

Välj växter utifrån trädgårdens förutsättningar. Vilken ståndort och växtzon är det? Foto: Karina Brozinic/Grobar

Köp växter med ordentlig växtinformation

Det ska finnas etikett med uppgifter om art/sort och vilka växtzoner växten klarar. Fruktträd ska ha uppgift om vilken sorts rot (grundstam) som använts eller om den växer på egen rot. För de flesta plantskoleväxter är det också viktigt med sortnamn eller härkomst. På etikett eller skylt vid försäljningsstället bör också finnas bild och uppgifter om krav på jordmån, växtsätt, storlek, eventuella skötselråd och liknande.

Gröna näringens riksorganisation (GRO), sektion Plantskolor, ser till att regelverket Kvalitetsregler för plantskoleväxter hålls uppdaterat och följs av deras medlemmar, som odlar trädgårdsväxter i Sverige.

Välj friska växter

Det finns många sorters skadegörare som kan följa med växterna: insekter, kvalster, nematoder, svampar, bakterier, sniglar och virus. Växter som säljs ska vara fria från skadliga insekter, kvalster och nematoder. Kraven på frihet från skadliga svampar, bakterier och virus varierar – vilket hänger samman med svårigheten att upptäcka dessa skadegörare. De kan dock ge stora skador så småningom. Vissa allvarliga sjukdomar, bland annat päronpest, övervakas särskilt för att inte spridas i landet.

För att kunna garantera att plantor är fria från allvarliga skadegörare och sjukdomar finns det särskilt kontrollerade växter som benämns certifierade. Det är viktigt att köpa certifierade jordgubbs- och hallonplantor samt svarta vinbär och fruktträd. Certifierade fruktträd och bärbuskar odlade i Sverige ska ha en etikett märkt med E-planta eller etikett om certifiering. Genom att välja resistenta sorter minskar risken för att olika växtsjukdomar senare drabbar plantan. 

Logos för Svenskodlat, E-planta och Grönt kulturarv

Märkning av Svenskodlade plantor, E-planta och Grönt kulturarv.

Regler och märkning

I växtbutiken kan man finna flera olika märkningar på växterna. Vad betyder de och vad säger de om kvaliteten?

Svenskodlat innebär att växten ska vara

 • odlad minst två växtsäsonger i svensk odling
 • anpassad till vårt klimat

De flesta svenska plantskolor har en överenskommelse att följa gemensamma kvalitetsregler.

E-planta är särskilt utvalda sorter av svenskodlade växter som bedömts som bättre än andra av liknande sort. De ska ha ett väl definierat ursprung, vara provodlade i Sverige och uppfylla strängare regler rörande

 • sjukdomsfrihet
 • art- och sortäkthet
 • lämplighet för svenska förhållanden i angivna växtzoner

Grönt Kulturarv innebär att

 • äldre kulturväxtsorter har inventerats, provodlats och valts ut för bevarande i den nationella genbanken
 • sorterna har odlats i Sverige sedan 1940-60-talet

Certifierad växt innebär att

 • växten är producerad från växtmaterial som är rensat, testat och fritt från sjukdomar
 • växtens genetiska ursprung är känt
 • växten är noggrant kontrollerad av växtskyddsmyndigheter under hela odlingstiden

Certifierade växter finns av fruktträd, jordgubbar, hallon, svarta och vita vinbär, krusbär, havtorn och blåbär. Även utländska certifierade växter kan finnas i svenska plantskolor, t ex märkta med Dafo från Danmark. Minimikvalitet/EU-kvalitet innebär att växten har odlats under viss kontroll i ursprungslandet.

Det finns även satsningar för att lyfta fram specifika produktgrupper – Bärfrämjandet för bär, och Blomsterfrämjandet för prydnadsväxter. LRF Trädgårds medlemmar arbetar även själva med främjande av sin produkter i Perennagruppen och Blomsterlöksgruppen.